در ظاهر اینها یک انتقاد صوری هم از آن می‌کردند، لیکن با دست اینها بود. اینها آنها را وادار می‌کردند به اینکه این کار را بکنند. دعا می‌کند امام - علیه السلام - به زید و امثال اینها که قیام کردند بر ضد این خلفا و بر ضد این قدرتمندها. روحانیت همیشه مخالف با قدرتمندها بوده است. اگر یکوقت شما، مثلاً فرض کنید یک فردی، چند نفری دیدید که سازشی کرده است یا منحرف است، به اسلام مربوط نیست. مکتب [او] این مکتب نیست؛ و یا اینکه یک مقتضیاتی می‌بیند که در این مقتضیات الآن صلاح اینست که اینطور عمل بکند.
سد شکنیها و غارتگریها
این دو تا سد [اسلام - روحانیت‌] را اینها در بین مسلمین به واسطه تبلیغات شکستند. جدا کردند مردم را از آن واقعیات اسلام، و جدا کردند مردم را از روحانیت مترقی؛ برای اینکه استفاده کنند. خود آنها تبلیغ [سوء] کردند، لکن وقتی این سد شکسته شد؛ آنها آزاد آمدند نفتها را بردند و هیچ کس هم نتوانست حرف بزند؛ هیچ کس هم حرف نزد؛ فرهنگ ما هم که برایش خطر قائل بودند، فرهنگ ما را هم در تحت قبضه گرفتند. یک فرهنگ استعماری درست کردند، نه یک فرهنگ استقلالی. الآن هم یک فرهنگ مستقلی که برنامه‌اش را خود عُقَلای قوم ریخته باشند، نیست.
الآن هم آنها دخالت دارند در کار. نه طبیب حسابی می‌گذارند درست بشود، نه سیاستمدار حسابی می‌گذارند درست بشود. سیاستمدارهایی که برای ما درست می‌کنند همانها هستند که به نفع آنها کارها را انجام می‌دهند. این هم فرهنگ ما - حالا من وقت اینکه طولانی صحبت بکنم ندارم - این سدها را شکستند و آزادانه آمدند مشغول شدند به بردن، چاپیدن اموال مسلمین؛ و شما ایرانش را می‌دانید: چاپیدن نفت که الآن دارند می‌برند؛ الآن نفتهای ما را به قدری دارند زیاد می‌برند که تا چند سال دیگر [چیزی نمی‌ماند]؛ آنها می‌برند انبار می‌کنند نفتهای ما را از زیرزمینهای ما، برای اینکه مبادا یکوقت یکی پیدا بشود که جلویش را بگیرد. از حالا همه‌اش را می‌برند آنجا در انبارهای خودشان انبار می‌کنند. از زمان رضا شاه - که خداوند ان شاء الله جزای او را شدیداً بدهد و
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>