گفت: ببین وحشیها را. به او گفتم: اینها وحشی‌اند؟ شما در کجای دنیا اطلاع دارید که نیم میلیون، یک میلیون جمعیت راه بیفتند و اینطور آرام، اینطور صحیح راه بروند؟ خوب، اینها حقشان را می‌خواهند، وحشی هستند؟! اینها در خارج منعکس کرده‌اند که ایران [ی‌ها] وحشی هستند؛ وحشی را که نمی‌شود آزاد کرد؛ وحشی [را] باید در باغ وحش [گذاشت و] درش را محکم قفل کرد!
همه ایران یک حرف دارد
اینها دارند شماها را اینطور معرفی می‌کنند. شما برای اینکه از ذهن این خارجیها بیرون بیاید این مطلب؛ بگویید مطلبی که ما داریم چیست؛ مطلبی که ایرانی‌ها دارند چیست؛ این است، تا این مسئله از ذهن اینها بیرون برود. وقتی بیرون رفت در اینجا هم یک موجی پیدا می‌شود. این حکومتها، اینها هم از ملت خودشان یک قدری ملاحظه ممکن است داشته باشند؛ این برای این جهت است؛ نه اینکه برای این است که اینها بلند شوند بیایند کار ما را حل کنند؛ ما کارمان را باید خودمان حل کنیم، لکن این مطلب که دارند درست می‌کنند برای ملت ایران که ملت ایران وحشی است و آزادی نمی‌تواند بپذیرد، یا ملتی است که از زیادی آزادی دادش درآمده است، این مطلب را شما باید منعکس کنید و بفهمانید که مسئله و داد ملت ایران چیست و اینها چه چیز می‌خواهند. بچه هشت ساله شان داد می‌کند «آزادی، استقلال، حکومت اسلامی»، پیرمردش هم همین را حالا می‌خواهد، ملایش هم این را می‌خواهد، عرض می‌کنم که اهل منبرش هم این را می‌خواهد، فضلایش هم این را می‌خواهند، بازاری هم این را می‌خواهد، دبیرستانی هم این را می‌خواهد؛ اینها می‌خواهند آزاد باشند. گرفتار بودند؛ پنجاه سال اختناق؛ اینها می‌خواهند که مستقل باشند. سالهای طولانی، بیش از پنجاه سال تحت اسارت [بودند]؛ می‌خواهند بیرون بیایند از این اسارت. ماها باید در اینجا که هستیم تبلیغ کنیم؛ یعنی بگوییم به این افراد این مملکت، (1) با هرکس که روابط داریم مسائل ایران را

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>