بیانات
زمان: 10 آبان 1357 / 29 ذی القعده 1398
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: بیان قوانین و احکام اسلامی
دیدار کننده: خبرنگار روزنامه لاکروا، چاپ ایتالیا (ارگان مسیحیان چپ، یومیه مسیحی چپ)
[حضرت آیت الله العظمی خمینی رهبر ملی و مذهبی ایران در مصاحبه با روزنامه مذهبی «لاکروا» که به عنوان ارگان مسیحیان چپ (یومیه مسیحی چپ) شهرت دارد، فرمودند:]
قوانین اسلام، قوانین پیشاهنگ و پیشرو هستند. ما مبارزه می‌کنیم زیرا رژیم کنونی ایران و آنها که این رژیم را به ملت تحمیل کرده‌اند، می‌خواهند ارزشهای انسانی و فرهنگی و مذهبی ما را نابود کنند.
[در این مصاحبه که توسط یک خبرنگار کشیش به عمل آمد، آیت الله العظمی خمینی در مورد ایدئولوژی اسلام فرمودند:]
اسلام به این منظور به وجود آمد که به انسان، ابعاد واقعی و شأن انسانی اعطا کند؛ یعنی انسان را از نظر زندگی اجتماعی، شخصی و سیاسی تحول بخشد و به غنای روحی انسان یاری دهد. اسلام قادر به ایجاد چنین تحولی هست. قوانین اسلام به نیازهای انسان پاسخ می‌گوید؛ این قوانین بسیار صریح و روشن هستند. اسلام روش و رفتار هر فرد را در برابر جامعه، طی قوانین خاصی مدون و تنظیم کرده است. اسلام چگونگی سیاست جامعه را در رابطه با اقلیتهای مذهبی، مشخص ساخته است. از این نظر قوانین اسلام واقعاً پیشرو و پیشاهنگ هستند. اگر قوانین اقتصادی اسلام اجرا شود، مملکت یک اقتصاد مترقی خواهد داشت.
یکی از بنیادهای اسلام، آزادی است. انسان واقعی ملت مسلمان، فطرتاً یک انسان آزاد شده است. رژیم کنونی ایران می‌خواهد و می‌کوشد و تاکنون کوشیده است که این بنیادهای مترقی را درهم بشکند. بنیاد دیگر اسلام، اصل استقلال ملی است. قوانین اسلام‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>