تصریح دارند که هیچ ملتی و هیچ شخصی حق مداخله در امور کشور ما را ندارد اما رژیم این استقلال را از ما گرفته و بر باد داده است. رژیم می‌خواهد مساجد ما را کنترل کند، دانشگاه‌های مذهبی و مدارس اسلامی را به میل خود در آورد؛ رژیم می‌خواهد دانشگاه‌های علمی و امروزی کشور را در وضع عقب مانده نگه دارد؛ زیرا نمی‌خواهد و نمی‌تواند تحمل کند که در برابر خود، پزشکان، مهندسان، تکنسینها و افراد سیاسی لایق، مستقل و منوّر داشته باشد. این رژیم که با آن مبارزه می‌کنیم، کوشیده است که همه این سنتها و بنیادهای اسلام را نابود کند و به همین دلیل ملت ایران به طور یکپارچه به ضدیت با رژیم پرداخته است .
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>