با حضرت آیت الله کرده‌اند؟ آیا هیچ نکته‌ای به عنوان اساس احتمالی مذاکره با حضرت آیت الله پیشنهاد شده است؟]
- خیر.
- [آیا هیچیک از مخالفین دستگاه، کوششی به عنوان میانجی بین حضرت آیت الله و شاه کرده‌اند؟ برای مثال مهندس بازرگان و یا دکتر کریم سنجابی. اگر بله، نتیجه این میانجیگری چه بوده است؟]
- خیر، هرگز.
- [آیا هیچ فردی را در داخل ایران، حضرت آیت الله به عنوان نخست وزیر قابل قبول، مورد بررسی قرار خواهند داد؟ اگر آری، چه کسی؟]
- در چهارچوب نظام سلطنتی، هیچ فردی را به عنوان نخست وزیر تأیید نخواهم کرد.
- [حضرت آیت الله فرموده‌اند که هیچ راه حلی برای ایران نیست مگر سرنگونی سلسله پهلوی. آیا حضرت آیت الله در حال حاضر برای سرنگونی شاه کاری می‌کنند؟ اگر آری، اساس کار خود را چگونه قرار داده اید؟ به طور مثال آیا برای این کار، روشهایی طرح شده است، نقشه متدیک هست؟]
- نهضت عظیم کنونی ملت ما، علیه شاه و نظام سلطنتی است. بنابراین، در جهت سرنگونی این رژیم مبارزه می‌شود. رهنمود ما بر ایجاد وحدت کلمه در میان همه اقشار جامعه است. روشهای مبارزه را مردم خود یافته‌اند و می‌یابند. رهنمودهای اصلی از جانب ما، به موقع خود به عمل می‌آید. در صورت عدم کفایت روشهای فعلی، اتخاذ روشهای دیگر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
- [برای رفتن شاه، چگونه تدارکاتی در دراز مدت دیده شده است؟ آیا جوانان احتمالاً برای پستهای بالا مورد نظر قرار گرفته‌اند، یا حضرت آیت الله می‌توانندروی حمایت دولت امروز حساب کنند؟ در چنین جستجویی وفاداری در مرحله نخست قرار خواهد گرفت یا قابلیت؟]
- در ایرانی، چه در داخل و چه در خارج، استعدادهای بسیار وجود دارد که حکومت شاه مانع از بروز آنها می‌شود. این استعدادها، بر اساس لیاقت و وفاداری به اسلام و ملت به کار دعوت می‌شوند.
- [حضرت آیت الله به مدت طولانی از سیاستهای شاه انتقاد کرده‌اند، در چه حدودی سیاستهای خود
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>