کرد! پاسبان ... [خنده حضار] هیچ در ذهن مردم وارد نمی‌شد با پاسبان بشود یک مخالفتی کرد؛ همه حساب می‌بردند. یک پاسبان می‌آمد سرتاسر بازار تهران، بازار قم، بازار شیراز، و امر می‌کرد به اینکه ببندید، [چه‌] بکنید، بیرق بزنید، بیرق می‌زدند؛ چراغانی بکنید، چراغانی می‌کردند. حالا قضیه این [است‌] که به حکومت نظامی و سرنیزه و حکومت شاه و حکومت کذا ابداً مردم دیگر اعتنا نمی‌کنند! ما حکومت نظامیهای سابق را دیدیم: حکومت نظامی سابق همین که می‌گفتند فلان جا حکومت نظامی است، قرق می‌شد؛ دیگر جرأت اینکه کسی مخالفت با حکومت نظامی بکند - با پاسبان - نمی‌کردند! با حکومت نظامی ... الآن شما ملاحظه می‌کنید که حکومت نظامی درچند شهرایران هست وهیچ کدام اعتنانمی‌کنندمی ریزندبیرون وفریاد؛ وآنها هم از اینکه حالا دیگر تعرض شدیدبکنند، یکقدری عقب نشینی کرده‌اند، زیاد عقب نشینی کرده‌اند.
شاهنشاهی، کثیفترین رژیمهای دنیا
این وضع ملت ماست. مقایسه باید کرد بین این ملت، قبل از این نهضت و حالا؛ مقایسه سی سال پیش از این با حالا که ملت ما تا چه حدود رشد سیاسی کرده؛ رشد دینی، سیاسی - دینی. آن وقت به آن وضع بود که برای هیچ امری دخالت برای خودش قائل نبود، که به ما چه ربط دارد؟ مملکتِ خود شخص [شاه‌] است! این اصلاً حرفی است رایج [که‌] مملکت خودش است دارد اداره‌اش می‌کند و هر کار می‌خواهد! ملت از خودش است، همه از خودش هستند، حالا از خودش هر کاری خواست می‌کند! این یک منطقی [بود] بین توده مردم الّا بعضیش - خیلی نادر که آن هم حرف نمی‌توانستند بزنند منطقشان این نبود اما نمی‌توانستند بگویند. توده مردم منطقشان این بود که شاه است ... مملکتش است، رعیتش هستند! این منطق بود! باید همه‌تان یادتان باشد در بیست سال، سی سال پیش از این، مسئله اینطور بود که منطق توده ملت مستضعف ما به واسطه خو کردن بر این قلدریها و دیکتاتوریه، [دائماً] توسری زدند و اینها عادت کردند به توسری خوردن! ملتی چند سال، 2500 سال، 2500 سال ملتی زیر لگد اینها بوده، ملتی که 2500 سال زیر این پرچم کثیف بوده - شاهنشاهی کثیف ترین رژیمهای دنیا و اشخاص‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>