است. حالا هم باز مطبوعات ما سانسور است و لهذا اسم جانیِ حقیقی در هیچ یک از مطبوعات ما نمی‌شود منعکس بشود، و نشده است. و در خطابه‌های هیچ یک از رجال باز یک همچو مطلبی که جانی حقیقی را معرفی کنند، این کسی که همه جنایات را کرده است، این شخصِ محمدرضا پسر رضا، هیچ نتوانسته‌اند تا حالا بگویند ولی مردم می‌گویند، این در لسان مردم، بچه‌های دوازده ساله و ده ساله می‌گویند، مردم توی خیابانهای قم و تهران و سایر شهرستانها می‌گویند مطلب را؛ اما رجال ما نمی‌توانند بگویند!
مادران نمونه شهید داده
به این توده مردم ... نمی‌شود خیلی دست درازی کرد؛ یا حاضرند توده مردم به اینکه کشته‌ای هم بدهند بلکه کشته‌هایی بدهند بلکه جوانهایشان را هم می‌دهند، بعد هم افتخار می‌کنند؛ مادرهای امروز نمونه است، خدا می‌داند. یعنی در طول تاریخ مثل این مادرها ما نداشتیم الّاکم، که فرزندانش کشته بشود و بعد بیاید بگوید که نه، من افتخار دارم. بعضی از جوانها به من می‌گفتند که این مادرها ما را گرم نگه داشته‌اند؛ این عکس العملِ این مادرهای جوان مرده، ما را زنده نگه داشته و گرم نگه داشته برای اینکه اینها هستند که به ما شجاعت می‌دهند، اینها هستند که ما را تشویق می‌کنند. این «فضای آزاد سیاسی» ماست! یعنی این لغت تغییر کرده است و معنایش را از دست داده. معنایش الآن در منطق آقای کارتر و منطق شاه این شده است که همه این اختناقها اسمش شده است «فضای آزاد سیاسی»!
«تمدن بزرگ» یا وابستگی فرهنگی؟!
از لغتها: «تمدن بزرگ»، «دروازه تمدن بزرگ»! «تمدن بزرگ» هم از آن چیزهایی است که - این واژه‌ای است که - معنای خودش را از دست داده؛ یک معنای دیگری در منطق اینها دارد. این هم در لسان شاه زیاد است! در لسان کارتر هم که پدربزرگ ایشان است! در لسان او هم شبیه این هست که تمدن بزرگ. اینها - «تمدن بزرگ» در لسان اینها هم این است که تمام آثار تمدن یک ملت زیر پا و سرکوب بشود! فرهنگ یک ملت در
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>