ما این است که کشاورزی کشور با تأمین شرایط زندگی دهقانان هم سطح سایر مردم کشور، به حدی رسد که کلیه نیازهای داخلی را برآورده سازد، و صنایع مونتاژ استعماری را که نتیجه آن حداقل سطح زندگی کارگر و افزایش درآمدهای افسانه‌ای افرادی معدود شد، به صنایع مستقل و مطابق نیازهای جامعه تبدیل نماید، و در زمینه منابع زیرزمینی مطابق مصالح و نیازهای داخلی با رعایت مصالح بشری در سطح جهانی از آنها استفاده شود.
- [در گذشته به افسران و سربازان ارتش ایران، نداهایی در مورد عدم اجرای اوامر شاه داشته اید، و تاکنون موضع ارتش در میان کلیه طرفهای سیاسی در ایران، نامعلوم است. آیا شما هنوز انتظار موضعی از ارتش دارید؟ چه موضعی؟ و چگونه؟]
- نیروهای نظامی از همین مردم هستند و ما امیدواریم که آنها هرچه زودتر به خود آیند و به صفوف مبارزه ملت بپیوندند. ولی آنچه مسلّم است شاه نمی‌تواند تنها با اتکای به ارتش به حکومت خود ادامه دهد.
- [در صورت وقوع یک حرکت کودتای نظامی بر ضد شاه، موضع شما چه خواهد بود؟ برای حرکت ارتش دو فرض متصور است: 1- در کنار جنبش توده‌های مخالف. 2- امکان دارد شکل دیکتاتوری به خود بگیرد، همان گونه که در شیلی رخ داد. بنابراین چه راهی است که شما را قادر می‌سازد مانع از شکل دیکتاتوری آن شوید؟]
- بن بست کنونی رژیم، نتیجه دیکتاتوری شاه و برنامه‌های استعماری او متکی به ارتش و سازمانهای پلیسی است و کودتای نظامی که قهراً به دست اجانب انجام می‌شود، چیزی جز ادامه وضع کنونی نیست. فلذا هیچ مشکلی را حل نمی‌کند و تا حکومتی به دست خود مردم سرکار نیاید مبارزه آنان ادامه خواهد داشت.
- [اتصال رئیس جمهوری امریکا، کارتر، با شاه و کمک وی به شاه، روز «جمعه سیاه» (1) عامل مهمی بود که شاه مجدداً به قدرت خود اطمینان یابد. شما معتقدید تا چه وقت ایالات متحده امریکا شاه و رژیم او

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>