سخنرانی
زمان: 16 آبان 1357 / 6 ذی الحجه 1398
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: اشتباهات علما و رجال سیاسی در دوران سلطنت پهلوی
حضار: دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
خدعه رضاخان
در طول سلطنت این سلسله یک اشتباهاتی شده است که خیلی موجب تأسف است. بعضی اشتباهات در زمان رضاشاه و بعضی هم در زمان حکومت این آقا. از اول که کودتا شد - کودتای رضاشاه شد و با امر انگلیسها این امر واقع شد - اشتباه این بود که مردم را، آنهایی که اطلاعات داشتند و مسائل را می‌توانستند بفهمند، مردم را مطلع نکردند ...
رضاشاه هم همین کارهایی که - بعضی از این کارهایی که - این آدم می‌کند، در اوایل امرش شروع کرد. روضه خوانی شروع کرد. دستجات ارتش را در روز عاشورا (اینها را من خودم شاهدم یعنی یادم است) دسته‌های ارتش را روز عاشورا برای سینه زنی بیرون آورد. خودش دراین تکیه‌هایی که درتهران بودراه می‌افتاد دوره، وبه این تکیه‌ها یکی یکی می‌رفت. در آنجایی که بود روضه خوانی مفصل داشت. این سنخ حقه بازیهایی که حالا این دارد یک جور دیگر! او هم از اول با این سلاح وارد شد. و همان وقت هم اشخاصی بودند که اطلاع بر این مسائل داشتند و می‌دانستند که این چه جور است. یکی از غفلتهایی که شده است این است که اینها شروع نکردند که به مردم، به ملت چهره او را نمایش بدهند. دنبال این کارهایی که ریاکارانه انجام داد، آن چهره دیگرش را نمایش داد که تمام پایگاه‌های مذهبی را تعطیل کرد؛ یعنی تمام تکیه‌ها و مجالس وعظ و خطابه و اینها را، تمام را بکلی تعطیل کرد که در تمام ایران دیگر یک - مثلاً - مجلس روضه خوانی، یک مجلس و عظو خطابه نگذاشت بماند. و آن کارهایی که همه می‌دانید و کرد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>