حق خودشان را بگیرند [آمین حضار]. و ما همه موظفیم که هر کدام در هرجا هستیم به هر قدر می‌توانیم کمک کنیم به این ایرانی‌ها [ان شاء الله حضار] ... همه‌مان؛ یعنی همین مقدار هم که می‌توانیم کمک کنیم که هر کداممان در هرجا هستیم بگوییم به آنها. شاید - نمی‌دانم - چند هزار ایرانی در خارج کشور هست، این چندین هزار ایرانی که در خارج کشور هست می‌توانند به چند صدهزار خارجی مطلب خودشان را بگویند. این تبلیغاتی که در خارج شده است خنثی کنند که یک جمعیتی هستند اینها هرج و مرج طلبند و قابل این نیستند که به اینها آزادی بدهیم! این حرفهای مفتی که شاه و بلندگوهای شاه دارند، اینها را باید خنثی بکنید شماها. مردمی هستند که ایستاده‌اند می‌گویند ما حقمان را می‌خواهیم، ما می‌خواهیم آزاد باشیم، ما می‌خواهیم زیردست مستشارهای امریکایی نباشیم. این رشد ملت ماست؛ ملت ما یک رشدی کرده است که دیگر نمی‌خواهد این مسائل را. و نخواهد دیگر ان شاء الله شد این مسائل. خداوند همه‌تان را ان شاء الله ....
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>