مصاحبه
زمان: 17 آبان 1357 / 7 ذی الحجه 1398
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: قیام مسلحانه
مصاحبه کننده: خبرنگار هفته نامه انگلیسی ساندی تلگراف
سؤال: [آیا اگر همه مخالفین شاه با هم - متحداً - علیه شاه فشار بیاورند، آیا امکانپذیر نیست که اوضاع ایران بدون دست زدن به جهاد مسلحانه حل شود؟ اگر نیست، چه گروه از مردم - اعم از کارگران، سربازان، محصلین، کشاورزان و ... - را می‌توان در این جهاد مسلحانه به حساب آورد؟]
جواب: ما امیدواریم که مسائل ایران بدون قیام مسلحانه، با همین نهضتی که اکنون تمام اقشار ایران را فرا گرفته است و با همین فشارهایی که ملت بر شاه وارد می‌کند، حل شود اگر چنانچه حل نشد و احتیاجی به قیام مسلحانه پیدا شد، تمام اقشار ملت در آن شرکت خواهند کرد و یک طبقه معینی در آن انحصار نخواهد داشت.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>