خود نگران نیستید؟]
- امریکایی هایی که به ضرر ما در ایران هستند، آنها را تحمل نخواهیم کرد. اما کسانی که به ضرر ما نیستند، مثل سایر خارجیها در آنجا زندگی خواهند کرد. ما از نفوذ شوروی به هیچ وجه باکی نداریم و نمی‌ترسیم، زیرا جامعه ما اجازه چنین نفوذی را به آنان نمی‌دهد.
- [نظرتان درباره اوضاع کلی کشور و حکومت نظامی جدید چیست؟]
- حکومت نظامی جدید همزمان با نطق شاه، (1) یکی برای اغفال و دیگری برای سرکوبی ملت است. نه آن اغفال اثری دارد و نه این سرکوبی مردم. همه به پاخاسته و حق مشروع خودشان را مطالبه می‌کنند. و این قیام تا اینکه مردم حق خودشان را گرفته و این سلسله را منقرض کنند ادامه دارد.
- [برای سرنگونی رژیم شاهنشاهی فعلی چه برنامه‌ها و تصمیماتی در نظر دارید؟]
- فعلاً اعتصابات، تظاهرات و هرچه وسیعتر کردن دامنه اعتصابات مورد نظر است. اگر پیشرفت نکرد، نظر ما مناسب با آن شرایط تغییر خواهد کرد.