بیاورید، اگر یک کسی با آن مخالفت کرد. با آن مراکز فسادْ دولت اسلام مخالف است، نه با تمدن مخالف است. این تمدن است که سرتاسر یک مملکتی اینقدر مرکز فساد داشته باشد؟! کتابخانه نداشته باشد، مرکز فساد داشته باشد؟ با این مخالف است؛ نه با ترقی مخالف است. مردک در یکی از حرفهایش (1) آن وقت که ما قم بودیم، در یکی از حرفهایش گفت که این آخوندها می‌گویند که ما نمی‌خواهیم این تمدن را! اینها می‌خواهند با الاغ بروند از این طرف به آن طرف! خوب، آدم چه بکند با یک همچو آدمی؟ حالا آمده است بعد از اینهمه حرفهایی که یکوقت گفت که این ملّاها مثل حیوان نجس هستند از ایشان احتراز کنید! یکوقت گفت که اینها مثل کرمهایی می‌مانند که در نجاست می‌غلتند! همین آقا [که‌] به جامعه روحانیت این حرفها را زد، حالا آمده است می‌گوید که «مراجع عظام و علمای اعلام». خوب، می‌دانند دروغ می‌گویی! [خنده حضار] احتمال صحت [کسی‌] بدهد، نقص دارد در ادراک!
در هر صورت، خداوند شماها را تأیید کند؛ موفق باشید. همه با هم باشید. آقا اگر چنانچه متفرق بشوید، کاری از پیش نمی‌برید. یکی یکی کاری از پیش نمی‌برد؛ همه با هم مجتمع: یدالله مع الجماعة. [صلوات حضار]