سخنرانی
زمان: 17 آبان 1357 / 7 ذی الحجه 1398
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: حقوق بشر - سیاست فروش نفت - و بیان وضعیت عمومی ایران
حضار: دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج (1)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
حکومت نظامی به نام دموکراسی!
در یکی از روزنامه‌ها بود که به مجردی که ... در ایران‌روی کار آورد، امریکا پشتیبانی خواهد کرد. وقتی این امر مخالف با طرفداری امریکا از حقوق بشر بود، سخنگوی کاخ سفید برای تراشیدن عذر گفت که این طرفداری و آوردن حکومت نظامی برای این است که می‌خواهند دموکراسی در ایران ایجاد کنند! و چون مقدمه این دموکراسی نصبِ یک حکومتِ نظامی ... در کار باشد و مردم را سر جای خودشان بنشانند، نظم برقرار کنند، از این جهت است که حکومت نظامی آمده است! و علاوه، این موقت است و بعد از تحقق نظم، این حکومت تبدیل می‌شود به یک حکومت خوب و ...
این قضیه اعلامیه حقوق بشر و این حرفها، این برای این است که دولتهای ضعیف را اینها با موجّه کردن کار خودشان ببلعند. گمان نشود که اعلامیه حقوق بشر یک واقعیتی دارد و این حقوق بشر را این قدرتهای بزرگ اصلاً احترام برایش قائل هستند! ما از اعمالشان این معنا را می‌توانیم بفهمیم که آیا اینهایی که اعلامیه حقوق بشر را امضا کردند و طرفداری کردند، اینها خودشان تا چه اندازه عمل کردند به این حقوق بشر؟ شما در ایران که هستید و ما در ایران که هستیم می‌بینیم که اعلامیه حقوق بشر را امریکا، انگلستان، روسیه - اینها - امضا کردند، ایران هم امضا کرده؛ تا چه حد در ایران اینهایی که‌