ازایش چه می‌کند؟ در ازایش می‌آید یک پایگاهی در ایران درست می‌کند برای خودش! این اسلحه‌هایی که به ما می‌دهند، خیال نکنید ما اسلحه لازم داریم و به ما اسلحه می‌دهند اینها؛ این اسلحه‌هایی که می‌خواهند بیاورند ایران، پایگاه درست کنند در مقابل - مثلاً - شوروی. خوب، همین طوری بیاورند صدای او درمی آید، آن هم می‌خواهد بیاورد. وقتی می‌خواهند چه بکنند، با این صورت که ما پول نفت را داریم می‌دهیم! پول نفتی که به جیب این ملت می‌رود: پایگاهی است که برای امریکا درست می‌شود در ایران! اینطوری اینها مال این ملت را دارند از بین می‌برند.
سیاست فروش نفت در دولت اسلامی
ما می‌خواهیم این هرج و مرج از بین برود. ما نمی‌خواهیم نفت ندهیم. ما نفت را نمی‌خواهیم نگه داریم اینجا. ما می‌خواهیم نفت را هر دولتی که بهتر بخرد - نفت مال ماست، ما بایعیم و او مشتری - هر دولتی که بهتر بخرد و بهتر پول بدهد به او بدهیم. اختیار هم دست خودمان باشد؛ نمی‌خواهیم که اختیار دست شما باشد؛ در استخراجْ اختیارش دست شما، در مقدار استخراجْ اختیارش دست شما، در قیمتْ اختیارش دست شما، در دادن عوضِ قیمت هم اختیارش دست شما! هم عوض را بخورید هم مُعَوَّض را: هم نفت را ببرید و هم عوضش تو [ی‌] جیب خودشان بیاید که پایگاه درست کنند. ما می‌خواهیم این هرج و مرجها از بین برود.
حکومت قانون عدل
اول حقوقی که بشر حق دارد و همه عالَم برای بشر قائلند [این است‌] که آزاد باشند، اسیر غیر نباشند. ما می‌خواهیم این را تحصیل کنیم. این مردم و این ملتِ پابرهنه توی خیابانها راه افتاده‌اند و فریاد می‌کنند و جوان می‌دهند و - عرض می‌کنم که - زیر پا می‌روند و زیر تانکها می‌روند، زن و مردشان با تانک مواجه می‌شود، همه فریادشان این است که آزادی، استقلال، حکومت اسلام. ما می‌خواهیم یک حکومتی داشته باشیم که این حکومتْ قانون را ملاحظه بکند؛ حکومت قانونی باشد. آن حکومتی که تمام قوانین‌