کنند به حرف این عالم؟ که خوب می‌گویند این عالم - خیلی خیلی بخواهند تأدّب کنند (1) می‌گویند - این عالم اشتباه کرده است و الّا می‌گویند آدمِ درباری [است‌]! خیلی بخواهند ادب کنند می‌گویند خوب این آقا آدم ساده‌ای است، آدم صافی است، و نفهمیده که این چه جور جنسی است! ملت نمی‌شود، آقا نمی‌شود ملت را دیگر اینقدر نفهم حساب کرد! یک ملتی که ایستاده و دارد فریاد می‌زند و حق مشروع خودش را دارد مطالبه می‌کند، این را دیگر نمی‌شود با این چیزها خوابش کرد.
اقلیتهای مذهبی در پناه حکومت اسلامی
از آن طرف تبلیغات همه جانبه. مثلاً دیدند که خوب، در ایران، مالِ هم ایران هم خارج - هر دو را می‌خواهند این انحراف حاصل کنند - که در ایران اقلیتهای مذهبی هست، و خارج ایران هم به این مسئله خوب، اهمیت می‌دهند، راجع به اقلیتهای مذهبی اینها درست کردند که اگر چنانچه حکومت اسلامی تشکیل بشود، دیگر همه اقلیت مذهبیها را از بین خواهند برد اینها! ببینیم که شما بهتر رفتار می‌کنید با اقلیتهای مذهبی یا اسلام بهتر رفتار کرده است؟ تو که هم اقلیت مذهبی و هم اکثریت مذهبی را داری پایمال می‌کنی و از بین می‌بری! تو که همه حقوق بشر را در ایران از بین بردی. تو نه مُسْلم را گذاشتی آزاد باشد نه غیرِ مُسْلم را. اقلیتهای مذهبی در اسلام احترام دارند، آزادند. احترام دارند. مثل اینها می‌گویند که - هی می‌آیند سؤال می‌کنند - خوب، اگر چنانچه حکومتِ اسلام شد، با اقلیتهای مذهبی چه می‌کنید؟ این برای این است که هی تزریق شده به ایشان که اگر اینطور شد، قتل عام می‌کنند مثلاً یهودیها را! قتل عام می‌کنند نصارا را! قتل عام می‌کنند زرتشتیها را.
در کدام وقت اتفاق افتاده است که در اسلام وقتی که در یک مملکت اسلامی که در حال جنگ نبوده و در حال صلح بوده و در حال چه بوده، اقلیتهای مذهبی را قتل عام کرده باشند یا قتل کرده باشند؟! این همین اقلیت مذهبی است که وقتی که یک زن یهودی‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>