- [اینها اصرار دارند که بدانند در مورد چهارده هزار آلمانی که می‌گویند در ایران وجود دارند، شما در آینده با آنها چه کار خواهید کرد؟]
- اگر آنها به کارهای عادی خودشان بپردازند و یا در خدمت دولت طوری که مصلحت ایران است عمل کنند، مجازند که در ایران بمانند.
- [حضرت آیت الله، فرموده اید که نظام آینده ایران یک جمهوری اسلامی است. نقش سایر احزاب سیاسی مخالف شاه که غیر اسلامی هستند، در این جمهوری چه خواهد بود؟]
- فعالیتهای احزاب اگر چنانچه مضر نباشند، آزاد است.
- [تأثیر استقرار یک جمهوری اسلامی موفق را در ایران برروی مناطق مسلمان نشین روسیه شوروی چگونه می‌بینید؟ آیا به نظر حضرتعالی دلیل مخالفت روسها با جنبش اسلامی به خاطر نگرانی آنها از تأثیرات یک جنبش موفق در ایران برروی مناطق مسلمان نشین نیست؟]
- درست نمی‌شود پیش بینی کرد که چه تأثیری دارد. لکن مخالفت شوروی با نهضت ما و موافقت با شاه، بدین جهت است که می‌خواهد در ایران دست و نفوذ داشته باشد و در امور داخلی ما دخالت کند. حکومت اسلامی نه به او و نه به دولتهای دیگر اجنبی چنین اجازه‌ای نخواهد داد.
- [به نظر حضرتعالی، در صورت ادامه مبارزات کنونی، نقش ارتش و آینده ارتش چگونه خواهد بود؟ آیا حضرتعالی تصور می‌فرمایید که با شیوه‌های کنونی مبارزه، جنبش موفق شود، یا اینکه امکان دارد مجبور باشید شیوه‌های دیگری را هم اتخاذ کنید؟]
- ما امید این را داریم که با همین شیوه حاضر، نهضت موفق شود. همچنین امید این را داریم که ارتش به خود آمده و به ملت بپیوندد. و اگر چنانچه از این شیوه مأیوس شدیم، ممکن است راجع به شیوه فعالیت نهضت تجدید نظر کنیم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>