دارند و یا وابستگی به امریکا دارند، هستند اینها که می‌گویند که نه، این اوضاع حالا باشد و [به‌] تعبیر بعضیها «شاه غیبت کند»! که حالا فکر آن را کردند! اینها معتقدند که این اوضاع خوب است و باید باشد؟ یا اوضاع بد است لکن لازم است باشد از باب اینکه دیگر چاره‌ای نیست؟ اگر معتقدند که این اوضاع خوب است، معنایش این است که اختناق پنجاه ساله همه خوب است! [در] همه روزنامه‌ها و مراکز تبلیغی، اختیاری در کار نباشد و در تحت نظر سازمان امنیت باشد، این یک چیز خوبی است! می‌توانند؟ جرأت دارند بگویند که در عین حالی که این دستگاه تبلیغی یا تبلیغاتیِ ماتحت نظر سازمان امنیت تنظیم می‌شود و هیچ روزنامه نگاری حق ندارد که تخلف کند از مطالبی که آن القا می‌کند، و رادیو - دستگاه تبلیغاتی رادیو - حق ندارد که غیر از آن چیزی که آنها برنامه می‌دهند پخش کند، در عین حالی که اینطور است، مع ذلک این کارِ خوبی است؟! این را می‌تواند یک نفر مسلمان یا یک نفر انسان یک همچو مطلبی را اظهار کند، که اگر می‌تواند، خوب یکی از اینهایی که با این حرفها مخالفند بیاید این را اعلام کند. هرکس، هر کدام را اینها انتخاب کند، که خود شاه یا هرکس که از دوستان شاه است، بیایند این را اقرار کنند به اینکه دستگاه‌های تبلیغاتی ما، دستگاه‌های مطبوعاتی ما، همه آنها بی‌اختیار هستند و هیچ اراده‌ای از خودشان در پخش اخبار ندارند و همه را سازمان امنیت تنظیم می‌کند و اینها باید حتماً حرف او را پخش کنند و این هم خوب است! یکی از اینهایی که می‌گویند شاه باید باشد بیایند این مطلب را خوب، در یک روزنامه‌ای، در یک ورقه علی‌ حده‌ای خودشان طبع کنند و منتشر کنند و امضا هم بکنند نه اینکه همین طوری بنویسند. بنویسند که من - که فلان آدم هستم - قبول دارم که اینطور چیزها می‌شود لکن من می‌گویم این کار خوبی است. یا مثلاً فرهنگ ما که عقب افتاده است قبول بکنند که عقب افتاده است و نمی‌گذارند یک فرهنگ مستقلی ما داشته باشیم، فرهنگِ تَبَع است، تبعِ اراده سفارتخانه‌هاست، بیایند این را بگویند که نه، ما که می‌خواهیم شاه بماند برای اینکه فرهنگ ما باید اینطور باشد و این کار خوبی هم هست؛ نه اینکه بگویند ملزمیم! بگویند نه، کار خوب است؛ خیلی خوب است که فرهنگ ما یک فرهنگ عقب افتاده‌ای‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>