باشد و نگذارند که جوانهای ما تربیت بشوند، تربیت علمی بشوند؛ جوری بشوند که خودشان سازنده باشند. آن کس که می‌گوید که ما با بقای شاه موافقیم، این مطلب را اگر قبول داردکه اینطور هست لکن می‌گویدکه صحیح است، بایداین جور باشد و خوب است اینطور باشد، خوب بیایند این را منتشر کنند. این مطلب را با امضای یک نفر در همه ایران پیداکنیدکه این را بگوید و منتشرش هم بکند، وخودش [را] هم معرفی کندکه من کی، پسرِ کی یک همچومطلبی رامی گویم. گمان ندارم پیدابشود یک کسی که این حرف را بزند. یا قبول دارم که مستشارهای خارجه رژیم، این ارتش ما را در تحت نظر دارد و ارتش ما تحت قیادت خارجی هستند، مستشارهای خارجی هستند، لکن این چیزخوبی است! تحت قیادت آنها بودن چیز خوبی است! و هکذا همه ابعادی که الآن ما به آن مبتلا هستیم. چه در ناحیه اصل نظام فرهنگی یا نظام ارتشی، و چه در ناحیه اقتصاد قبول بکنند به اینکه نفت ما را بیحساب دارند به امریکا می‌دهند و به جای آن پایگاه برای امریکا در ایران درست می‌کنند، این را قبول کنند لکن بگویند این کار خوبی است که ما می‌کنیم! خوب، یک انساندوستی است و محبت به همنوع است و مهمان پروری است و اینطور چیزها! که ما نفتمان را بدهیم، خوب یک هدیه‌ای است به یک مملکتی! خوب، هدیه می‌خواهیم بدهیم نفتمان را! آنها هم بیایند به جای اینکه به ما پول بدهند اسلحه بدهند! اما نه اسلحه به ما بدهند، این اسلحه‌ای که اینها خیال دارند بیاورند در ایران و پایگاه درست کنند در مقابل شوروی، بی بهانه نمی‌شود آورد؛ به بهانه اینکه پول نفت را ما داریم می‌دهیم منتها پول نفت را اسلحه می‌دهیم. اسلحه! احتیاج دارد ایران به اسلحه! این اسلحه‌های بسیار هنگفت و زیادی که ایرانی اصلاً نمی‌داند که چه کارش بکند تا راه بیفتد و به این ایرانی هم نشان نمی‌دهند این مطلب را که این را چه کار بکن تا به راه بیفتد! اینها در اینجا می‌خواستند پایگاه درست کنند در مقابل شوروی. اگر همین طوری بگویند ما می‌خواهیم پایگاه درست کنیم، خوب صدایش در می‌آید؛ این هم - این قارداش (1) هم‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>