صدایش درمی آید می‌گوید من هم باید اینجا یک گوشه دیگر چه بکنم! اینها نمی‌خواهند این جور بشود. می‌گویند که ما نفت داریم می‌خریم و عوض داریم می‌دهیم. عوضْ چیست؟ عوضْ این است که اسلحه می‌دهیم ولیکن واقع مطلب پایگاه درست کردن برای امریکاست. و الآن ایران - خیلی از جاهای آن - این پایگاهها را دارد و مهیاست. خوب این را می‌گویند که یک کاری است که شده است و می‌شود لکن کار خوبی است انسان چنین انساندوست باشد! خوب، اگر این را هم خوب می‌دانند، این هم یک نفر پیدا بشود از دوستان شاه یا از رفقای امریکا که این مطلب را تصدیق کند، به همین طوری که من طرح می‌کنم، و امضا کند! پس این مطلب را که نمی‌تواند کسی بگوید که اینها کار خوبی است.
وابستگی شاه به امریکا
باقی می‌ماند در این زمینه اینکه یک مطلب دیگر بگویند؛ بگویند این رفقای شاه و - عرض می‌کنم - چاکرها و غلام زاده‌ها (1) که نه اینطور نیست - چنانچه خود «اعلیحضرت» می‌فرمایند خیر، ما مستقلیم و ما احتیاج به چیزی نداریم! و ارتش ما الآن جلو روس را می‌تواند بگیرد و جلو انگلستان را می‌تواند بگیرد و جلو امریکا را می‌تواند بگیرد! و خیر با تعبیر خودِ اینکه «پدر بزرگ» ما نیست که هر چه او بگوید ما بشنویم! و از این حرفها. این مطلب را می‌خواهند بگویند که پایگاه ندارد امریکا در ایران؟ خوب بروند ببینند. [در] ایران پایگاهشان معلوم است: در کوهستان کجا، در کوهستان کجا، در کجا، این پایگاهها معلوم است همه. ساخته شده وزیر زمینیهایش همه درست و مجهز. می‌گویند نفت نمی‌دهیم ما به امریکا! انکار دارند این را! نه اینکه می‌گویند می‌دهیم و خوب است؛ می‌گویند ما نفت نمی‌دهیم به امریکا. خوب آن هم که همه عالم می‌دانند که شما دارید نفت می‌دهید. می‌گویند نفت را به اندازه می‌دهیم. آن هم همه می‌دانند که این نفتی که شما می‌دهید، و خودتان می‌گویید تا بیست سال دیگر یا بیست - سی سال دیگر

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>