خلیج و اینها! ایشان با پول ملت ما برای حفظ منافع امریکا لشکر می‌فرستد که حفظ کنند آن خلیج و امثال ذلک را. اگر ایشان برود مملکت ما درست می‌شود، اداره می‌شود، صحیح اداره می‌شود. هرکس بیاید صحیح تر از این اداره می‌کند. اگر ایشان برود خلأ می‌شود؟! چه خلأی می‌شود؟ خوب یک دزدی برود، یک نفر آدم صحیح تر بیاید جایش، این خلأ است؟! یک صحیح، یک آدم صحیح تر می‌آید جایش. ما نداریم آدم صحیح؟ ایران اصلاً دیگر ندارد کسی را که جای آقای محمدرضاخان را بگیرد؟! ایشان چه می‌کند که دیگران نمی‌کنند؟ ایشان دزدی می‌کند، دیگری نمی‌کند! خلأ چیست؟ اینها همه تبلیغاتی است که اینها می‌کنند. با هر زبانی که بتوانند تبلیغ می‌کنند که این را نگهش دارند و نگه داشتن هم برای این است که یک دسته داخلی می‌خواهند از قِبَل او بخورند. یک دسته - بیشترش هم خارجیها - می‌خواهند به توسط او منافع مملکت ما را ببرند و غارت کنند ما را. می‌خواهند بهتر از این کسی نیست که غارت کند، زیرا این نوکری است که از همه نوکرها بهتر است! اگر یک نوکر بهتر پیدا کنند فوراً این را کنارش می‌زنند لکن بهتر از این کسی نیست که نوکری کرده، و کهنه نوکر است این!
البته کارْ بزرگ است، مشکل است لکن اهمیتش زیاد است؛ یعنی یک ملتی با یک قدرتهایی می‌خواهد مقابله کند. کارْ بزرگ است، مشکل هم است لکن برای این است که اسیر است در دست دیگران؛ می‌خواهد که این اسارت، قید اسارت را بشکند. کار مهم است؛ وقتی مهم است، ولو طولانی باشد ولو مشکل باشد، باید درست بشود. تو [ی‌] باران شما هستید؛ خوب، باشید! دیگر بالاخره باید یک کار بشود! شما آمدید یک تظاهری هم می‌کنید، یک روشنگری می‌کنید، خداوند توفیقتان بدهد، حالا باران هم می‌خورید! خوب بالاخره برای خداست، برای نجات ملت ایران است.
تبلیغ، تکلیف همگانی
و همه‌تان مکلفید به اینکه - همه‌تان مکلفید به اینکه این تبلیغاتی که در خارج شده و دارد می‌شود و بعضِ از این روزنامه‌های خارجی از اینها ارتزاق می‌کنند و بر ضد ملت‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>