مصاحبه
زمان: 5 آذر 1357 / 25 ذی الحجه 1398
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: آینده سیاسی ایران - نفت - رهبر آینده جمهوری اسلامی
مصاحبه کننده: خبرنگار روزنامه دانمارکی
سؤال: [نظرات و درخواستهای سیاسی شما در ایران امروز چیست؟]
جواب: نظر ما این است که دست خائنین به این مملکت را کوتاه کنیم و درآمد مملکت را صرف محتاجان و فقرای آن و مصالح ملت کنیم و حکومت جائرانه پهلوی را بر هم زنیم و یک رژیم بر پایه عدالت و دمکراسی حقیقی که ضامن آزادی و استقلال مملکت باشد به وجود بیاوریم.
- [منظره آینده ایران را به چه ترتیب ملاحظه می‌فرمایید؟]
- ما امیدواریم که قیام ملت به آنچه ملت می‌خواهد که حکومت اسلامی است، منتهی شود. و می‌دانیم که در آینده، تحت لوای حکومت اسلامی، منافع ملت تأمین می‌گردد، و آزادی و استقلال برای ملت و مملکت به ارمغان می‌آورد.
- [حضرت آیت الله، در مطبوعات جهان مباحثی هست در مورد اینکه موضع شما نسبت به کمونیستها و مارکسیستها چیست؟]
- برنامه ما، در حکومت اسلامی مبنی بر توحید است، و آنها بر خلاف این عقیده و ایدئولوژی هستند. بنابراین ما در یک جهت نمی‌توانیم با آنها حرکت کنیم.
- [آیا نظر حضرت آیت الله این است که نفت کشورتان را برای نسلهای آینده دست نخورده نگه دارید و حفظ کنید، و اگر چنین نظری هست آیا به این معنی است که مایل هستید صادرات نفت را متوقف کنید؟]
- خیر، ما صادرات نفت را متوقف نمی‌کنیم و نسل حاضر احتیاج به پول این نفت دارد. آنچه را که ما با آن مخالف هستیم و از آن جلوگیری می‌کنیم از تعدیاتی است که تا حال‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>