- [آیا صحت دارد که شما اعلام فرموده اید که در تأسیسات نفت خرابکاری کنند؟]
- خیر، خرابکاری را اجازه نداده‌ام. لکن اگر چنانچه قرار باشد که نفت ما را تا آخر ببرند، ممکن است یک کارهایی بشود که نتوانند ببرند.
- [ممکن است با توجه به بعضی جزئیات بفرمایید که حکومت اسلامی چیست؟]
- حکومت اسلامی یعنی یک حکومت مبتنی بر عدل و دمکراسی و متکی بر قواعد و قوانین اسلام و بیش از این فعلاً وقت ندارم.
- [چه تغییراتی در نظر دارید که در ایران آینده بدهید؟]
- خرابیهایی که شاه کرده ترمیم می‌کنیم و نقایصی که اصولاً از نظام شاهنشاهی به وجود آمده است، اصلاح می‌کنیم. و تمام چارچوبهای پوسیده و بی‌محتوایی را که در طول این پنجاه سال، مردم را به غربزدگی کشانده است خراب می‌کنیم و حکومتی مبتنی بر عدل و انصاف نسبت به همه اقشار وطن می‌سازیم. و از مردم می‌خواهیم تا بر پایه‌های اسلامی خویش تکیه زنند و بر غرب و غربزدگان که موجب نابودی فرهنگ آنان شده است پشت پا زنند. خود را از وابستگی نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به هر وسیله که شده است نجات می‌دهیم. البته خوب می‌دانیم که با چه گرفتاریهایی روبه رو خواهیم شد، ولی تقریباً باید از صفر شروع کنیم.