بیشتر بیطرف شده است؟ و یا حتی امکان تغییر جهت دادن پیدا کرده است؟ آیا فکر می‌کنید که خطر آن هست که یک کودتای نظامی، به جای جمهوری اسلامی، جای شاه را بگیرد؟]
- در تحلیل نهایی، ارتش نیز از همین مردم است. و از هم اکنون نیز مشکلاتی در داخل آن ایجاد شده است. امید ما آن است که ارتشیان به خود آمده و به صفوف مردم بپیوندند. به هر صورت ایجاد یک کودتای نظامی چیزی را تغییر نمی‌دهد. و تا روزی که یک جمهوری اسلامی واقعی ایجاد نگردد، مبارزات مردم ادامه خواهد یافت.
- [آیا فکر می‌کنید که جنگ داخلی در ایران صورت بگیرد؟ و آیا خونریزی به نفع مردم است؟]
- این سلطنت است که خونهای مردم بیگناه را می‌ریزد و تمامی دولتهای جهان نیز از آن پشتیبانی کرده‌اند. حال مردم نیز قیام کرده‌اند و این حق مسلم آنهاست که با این رژیم به هر ترتیب مبارزه کنند، تا بتوانند در آینده از هرگونه خونریزی بیهوده جلوگیری نمایند. اصولاً جنگ داخلی موقعی صورت می‌گیرد که مردم به دو دسته تقسیم شده باشند. مردم ایران یکپارچه علیه شاه و برای ایجاد یک جمهوری اسلامی متحدند و بنابراین هیچ گونه امکان جنگ داخلی در ایران وجود ندارد.
- [آیا فکر می‌کنید که استعفای شاه ضرورت دارد؟ آیا امکان مصالحه‌ای وجود دارد و آیا دیدار فرستاده‌های او را رد کرده اید؟]
- از بین رفتن سلطنت، ضرورت دارد و هیچ نوع مصالحه‌ای با رژیم فعلی امکانپذیر نیست. تاکنون نیز کسی به عنوان فرستاده رژیم فعلی، به ما مراجعه نکرده است و در صورت مراجعه نیز پذیرفته نخواهد شد.
- [فکر می‌کنید تلاشهای شاه، در برگرداندن ایران به یک جامعه صنعتی مدرن باید ادامه یابد و یا تعدیل گردد؟ ایران چگونه باید منابع ارضی خود را بسیج کند؟ آیا فکر می‌کنید که ایران باید از فروش گاز به شوروی، و نفت به غرب خودداری کند؟].
- آنچه در سلطنت پهلوی و بخصوص در زمان شاه حاضر انجام شده است، جز از بین بردن اقتصاد و صنعت و کشاورزی چیزی نبوده است. تلاش آنها را نوسازی و تبدیل ایران به یک جامعه صنعتی نامیده‌اند. آنچه مورد نظر ماست یک نوسازی واقعی مبنی بر
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>