قرار گرفته و ملت ایران برای به دست گرفتن سرنوشت خود بپاخاسته است، مستقیماً رئیس جمهوری امریکا و نیز بعضی از سایر مقامات عالیرتبه امریکایی رسماً دخالت می‌کنند و علی‌ رغم اراده قاطع ملت ایران، اعلام می‌کنند که «ما از شاه حمایت می‌کنیم و باید حمایت بکنیم چون بهترین دوست و حافظ منافع ما در منطقه است».
در سالیان دراز می‌بینیم که اکثر و بلکه تمامی سیاستهای شاه در زمینه‌های مختلف، در جهت تأمین هرچه بیشتر منافع امریکا و همدستان امریکا بوده است. کشاورزی ایران را به نفع امریکا نابود کرده است. مخازن زیرزمینی و مخصوصاً نفت را به غارت امریکا داده است و ایران را با پول نفت انبار اسلحه ساخت امریکا و همدستانش قرار داده است که گذشته از اینکه این سلاحها، به هیچ کاری جز کشتن فرزندان ملت در شهرها و دهات نمی‌خورد، بیش از چهل هزار مستشار نظامی امریکایی را بر ما تحمیل کرده است، که علاوه بر اینکه در هر سال بابت حقوق آنان، هزینه کمرشکنی بر ما تحمیل می‌شود، اصولاً همین مستشاران زیر نظر سفارت امریکا، تمامی اوضاع کشور را برای حفظ منافع امریکا کنترل می‌کنند و قدرت هرگونه آزادی عمل را از ارتش ایران سلب کرده‌اند. و ارتش را علی‌ رغم خواست آنان در جهت حفظ شاه بسیج نموده‌اند. امریکا به دست شاه، ایران را به یک پایگاه نظامی در برابر ابرقدرتهای رقیب خود درآورده است. شاه با زور سرنیزه، حق کارگران و زحمتکشان شریف و محروم ایران را بر باد داده است. سرمایه داران امریکایی، ایران را بهترین نقطه برای استثمار می‌دانند و سرمایه‌های خود را به اشکال مختلف به ایران سرازیر کرده‌اند. و باید بگویم که ابعاد دخالت امریکا در ایران به قدری وسیع است که در این فرصت امکان شمردن آنها نیست.
- [راه حلهایی که شما برای حل سیاسی بحران کنونی و آینده در ایران پیشنهاد می‌کنید کدامند؟]
- ما همیشه گفته ایم که، اولین شرط حل بحران کنونی در ایران برکناری شاه است و دیگر اینکه امریکا و نیز سایر دولتهای بیگانه باید از دخالت در امور داخلی ما خودداری کنند. و بارها گفته‌ام که با بودن شاه هیچ راه حلی وجود ندارد.
- [آیا جریانهای فکری دیگری بجز آنچه شما دارید، می‌توانند در پیشبرد این مبارزه شرکت داشته‌