باشند؟]
- در ایران آنچه به صورت یک جریان فکری وجود دارد همان آرمانها و خواسته‌های اصیل اسلامی است. اگر مردم ایران خواستار برچیده شدن رژیم سلطنتی هستند و یا خواستار برقراری حکومت اسلامی و یا قطع سلطه اجانب از کشور اسلامی و یا مجازات همه آنها که به ثروتهای ملت تجاوز کرده‌اند و یا نظایر آنها، همه و همه از اصول و مبانی مترقی اسلامی ناشی می‌شود. و تمامی شعارها در تظاهرات شهرها و دهات ایران شاهد این واقعیت است، و آنچه را جز اسلام و آرمانهای اسلامی و نهضت اسلامی است، مطالبی است که نمی‌شود آن را یک جریان نامید، زیرا در میان مردم این مطالب هیچ گونه کاربردی ندارد.
- [آیا جبهه ملی را با کلیه اجزای متشکله‌اش حفظ خواهید کرد؟]
- هر فرد یا گروه و دسته‌ای که بتواند خود را با خواسته‌های نهضت اسلامی موجود در ایران که عموم ملت در آن شرکت دارند هماهنگ سازد، می‌تواند در ادامه کار، وظیفه خود را انجام دهد. در غیر این صورت، در میان مردم جایی ندارد و ملت ایران هوشیارانه این مسائل را تعقیب می‌کنند.
- [آیا در نظر دارید به منظور تسریع سرنگونی شاه، حرکتهای اعتصابی را بخصوص در صنعت نفت توسعه دهید؟]
- من از عموم کارکنان و کارمندان مؤسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی و مخصوصاً شرکت نفت خواسته‌ام که هرچه وسیعتر به اعتصابات خود ادامه دهند.
- [چه اقداماتی علیه شرکتهای چند ملیتی که در ایران در اوج قدرت هستند و مخصوصاً شرکتهای نفتی، معمول خواهید داشت؟]
- یکی از وظایف دولت آینده این است که به تجاوزهای این یاغیان بین المللی که برای منافع نامشروع خود، ملتها را به خاک و خون می‌کشند، در ایران پایان دهد و این شرکتها در ایران با توافق دولتهای غیر قانونی سرمایه گذاری کرده‌اند، از این جهت نیز حق ادامه کار ندارند.