مصاحبه
زمان: 21 آذر 1357 / 11 محرّم 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: نفی همکاری با مارکسیستها - حکومت ما جمهوری اسلامی است
مصاحبه کننده: خبرنگار روزنامه صدای لوکزامبورگ و رادیو لوکزامبورگ
سؤال: [حضرت آیت الله خمینی، به کرّات گفته اید که جنبش اسلامی با مارکسیستها رابطه‌ای ندارد. شما روابط خودتان را با کمونیستها پس از پیروزی جنبش چگونه می‌بینید؟ آیا کمونیستها در حکومت آینده با شما همکاری خواهند داشت، یا شما با آنها کاری خواهید داشت یا نه؟]
جواب: به هیچ صورت با آنها همکاری نخواهیم کرد.
- [برخی از دانشمندان علوم سیاسی، این جور تحلیل می‌کنند که بین مسلمانها و مارکسیستها وجوه مشترکی وجود دارد. و همین طور معتقد هستند که در جنبش اسلامی، جناحهای مختلف محافظه کار و مترقی وجود دارد. آیا شما در درون جنبش خودتان با آن جناحهای محافظه کار، مشکلاتی دارید یا نه؟]
- در اسلام، جناحهای مختلف وجود ندارد. وقتی حکومت اسلامی تشکیل شود، همه تابع قانون اسلامند و اسلام یک جناح یکپارچه و واحد است.
- [حضرت آیت الله، در صورت پیروزی جنبشتان، شما چه نوع حکومتی برقرار خواهید کرد؟ در حکومت اسلامی، شرکت گروه‌های سیاسی مختلف چگونه خواهد بود؟]
- حکومت ما جمهوری اسلامی است که متکی بر آیات قرآنی است و قانونش، قانون اسلام است و جناحهای سیاسی در آنجا در اظهار عقاید خود آزادند.
- [شاه، همان طور که مطلع هستید، دولت نظامی (1) را برقرار ساخته است. آیا به نظر حضرتعالی، مبارزه با نظامیها مشکلتر نیست؟ و چگونه شما می‌خواهید، دولت نظامی را از بین ببرید؟]
- البته مشکل است، لکن وقتی ملت یک امری را بخواهند، نظامی هم نمی‌تواند مقابلش‌