بایستد. کشت و کشتارهایی که الآن راه انداخته‌اند، راه حل نیست و ناچار دولت نظامی هم باید ساقط شود.
- [آقای شاپور بختیار یکی از سخنگویان جبهه ملی به یکی از خبرگزاریهای آلمان به نام د. پ. آ. گفته است که با مشروطه سلطنتی مخالفتی ندارد. اگر چنانچه جبهه ملی‌روی کار آید، آیا شما به ایران باز می‌گردید؟]
- آن تابع این است که من مصالح را ملاحظه کنم. اگر مصلحت شد، ممکن است.
- [در صورت پیروزی جنبشتان و تأسیس دولت اسلامی، توسعه و پیشرفت اجتماعی مخصوصاً پیشرفت زنان را چگونه می‌بینید؟ و آیا تعدد زوجات را مجاز خواهید دانست و اجازه خواهید داد یا نه؟]
- زنها آزادند، همان طوری که مردها آزادند. ما طبق قانون اسلام عمل می‌کنیم.
- [در صورت استقرار حکومت جمهوری اسلامی، آیا به کردها خودمختاری داخلی و آزادیهای محلی داده خواهد شد؟]
- همه در ایران ملت واحد هستند و ما، هم خود و هم آنها را، ملت واحد می‌دانیم.
- [اهداف و برنامه‌های آینده فعالیتهای شما چیست؟]
- نقایصی که در حکومت شاه بوده است، تا آنجا که مقدور است، ترمیم خواهیم کرد. استقلال و آزادی را به وطن باز خواهیم گرداند. روابط ناسالمی را که به ضرر ملت است اصلاح خواهیم کرد. ادارات را هم، آنطور که مصلحت ملت و مملکت است، تصفیه می‌نماییم. دست دیگران را از ایران کوتاه خواهیم نمود.