بکشند همه‌شان را. اینها با اسلام در جنگند، با مسلمین در جنگند، در حال جنگند؛ ما اگر دستمان برسد تا آخرشان را قطع می‌کنیم. اگر در ایران پایشان را بگذارند، یک اسرائیلی پایش را بگذارد ایران، بر مردم ایران واجب است که اینها را از بین ببرند. اسرائیلی می‌آید! غلط می‌کند اسرائیلی که می‌آید! اینها می‌ترسانند شما را. به اعتصابتان ادامه بدهید و مردم هم به اینها همراهی بکنند. لازم است همراهی بکنند. و من هم از سهم امام اجازه دادم که همراهی بکنند با اینها و اداره کنند اینها را. بهتر اداره کنند از آن وقتی که آنها را دولت اداره می‌کرد. حقوق ندهند آنها جهنم!
غارت و هرج و مرج ممنوع
اگر ما بگوییم که اعتصاب را ادامه بدهید و نفت یک ملت را به طور هرج و مرج ندهید به خارج، ما حرف خلاف زده ایم؟! و شما که می‌گویید که کتک را بخورید و منافعتان را هم بدهید و صدایتان هم درنیاید ... شما حرفتان این است که این همه کشتار که می‌شود، صحبت نکنید اصلش! اگر الآن که در مشهد و در سایر جاها اعتصاب کردند و در مریضخانه رفتند (1) و آنها هم آنقدر شرارت کردند، و علما هم رفتند در مریضخانه، در یکی از بیمارستانها تحصن کردند و از قراری که گفتند حدود صدهزار نفر مردم هم رفتند اطراف آنجا تحصن کردند برای این شرارتهایی که اینها کردند، اگر اینها فریاد می‌زنند که چرا می‌زنی ما را، چرا می‌کشی اولاد ما را، چرا در خانه‌های ما حمله می‌کنید، چرا بازارها را غارت می‌کنید - قوای «انتظامیه» بازار غارت می‌کند؟! قوای «امنیه» (2) مردم می‌کشد؟! خوب این قوای شماست که اسمش را «انتظامی» گذاشتید و اسمش را «امنی» گذاشتید! همین «امنیه» و همین «انتظامی» دارد مردم را می‌کشد، دارد مردم را همه جهاتش را به باد می‌دهد، بازارها را دارد ... - اگر آقایان مشهد یا سایر جاها اعتصاب کردند و رفتند آنجا نشستند و گفتند تا این بساط از بین نرود ما از اینجا پا نمی‌شویم، این‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>