تا چیز داشته باشم؟ می‌آید نمک را بردارد، می‌فرمایند نه، شیر را بردار؛ با همان نمک می‌خورم. البته ما نمی‌انیم یک همچو حکومتی پیدا بکنیم اما می‌توانیم که یک حکومتی که دزد نباشد پیدا کنیم. یک حکومتی که مال مردم را اینقدر نخورد، اینقدر نچاپد؛ اینقدر ندهد به مردم [بیگانه‌]. ما دنبال این هستیم که حالا یک حکومتی پیدا کنیم که اینطور نباشد که اموال مسلمین را خرج خودش و عائله‌اش بکند، یک مقداریش را هم، زیادترش را هم بدهد به امریکا؛ و بدهد به شوروی و بدهد به سایر ممالک دیگر تا آنکه تخت و تاجش محفوظ بماند.
حاکمان مطلوب
این همه خیانت! ما اصلاً مطلع نیستیم؛ بعد شما خواهید فهمید که اینها چه خیانتهایی کرده‌اند. نه من مطلع هستم نه شما؛ لکن اشخاصی هستند که مطلع هستند. نوشته‌اند این مسائل [را]، محفوظ است پیششان. و بعدها خواهید دید که - ان شاء الله خواهید دید که - اینها چه کارهایی کرده‌اند، چه خیانتهایی به این اسلام و به مسلمین و به ممالک اسلامی و به ایران و اینها کرده‌اند. اینها بعدها ان شاء الله معلوم می‌شود. خوب ما می‌خواهیم که این حکومت خائن برود؛ یک حکومتی که خائن نباشد، نه آنطور (1) باشد، ما نمی‌توانیم آنطور پیدا بکنیم اما یک حاکمی که خائن نباشد، مال ملت را اینطور تفریط نکند، اینطور نفت را ندهد همین طوری به امریکا و عوض آن پایگاه برای امریکا در اینجا درست کند، به صورت اینکه ما می‌خواهیم اسلحه بگیریم! این اسلحه پایگاه درست کردن از برای امریکا در ایران [است‌]. عوض نفت پایگاه برایشان درست می‌کنند. می‌خواهیم اینطوری نباشد. یک همچو حکومتی خیلی زیاد هم پیدا می‌شود، و یک همچو اشخاص شریفی در ایران زیاد است. در اروپا [در میان‌] ایرانی هایی که آمده‌اند اینجا، زیادند اینطور اشخاص. و ما اینها را برای حکومت ان شاء الله انتخاب می‌کنیم؛ و درست می‌کنیم مسائل را.