حکم
زمان: 8 دی 1357 / 28 محرّم 1399 (1)
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: تعیین هیأت پنج نفره در مناطق نفتی
مخاطب: بازرگان، مهدی
بسم الله الرحمن الرحیم
28 محرّم 99
جناب آقای مهندس مهدی بازرگان
پس از اهدای سلام و تحیت، به طوری که مسبوق هستید کارگران و کارمندان محترم شرکت نفت به منظور همکاری و همگامی با مبارزات ملت مسلمان ایران و به منظور جلوگیری از صدور نفت به خارج دست به اعتصاب زده‌اند؛ اما دولت غاصب و غیر قانونی نظامی، با تهاجمات سبعانه خود و اعمال زور و ارعاب، می‌خواهد این اعتصاب را جهت ادامه غارت نفت بشکند. و همچنین در حالی که نفت و فرآورده‌های نفتی برای مصارف داخلی تولید می‌شود یا موجود می‌باشد، از پخش آن در داخل جلوگیری نموده و سعی می‌نماید تا ایجاد فشار و ناراحتیهای بیشتری را برای مردم فراهم آورد. برای مقابله با این برنامه‌های دولت غاصب و تأمین نیازهای مردم در داخله، تحقق شرایط زیر لازم است:
1- نظامیان و مأمورین انتظامی از مناطق و مراکز نفتی بیرون بروند و دخالتی در امور مربوطه ننمایند و از ایجاد هرگونه ارعاب در بین کارکنان خودداری نمایند.
2- نفت و فرآورده‌های نفتی فقط به اندازه مصرف داخلی تولید شود و از صدور نفت به خارج، تا سقوط رژیم غیرقانونی، جلوگیری کامل به عمل آید.