مصاحبه
زمان: 15 دی 1357 / 6 صفر 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: مسائل عمومی ایران
مصاحبه کننده: خبرنگار رادیو - تلویزیون «بی. بی. سی»
سؤال: [اکنون که شاه قبول کرده است که برود- گر چه برای مدتی نامشخص - آیا دعوت بختیار را در مورد بازگشتن به ایران قبول خواهید کرد؟]
جواب: من هر وقت مقتضی بدانم خودم به ایران خواهم رفت و رفتنم متوقف به دعوت کسی نیست؛ چه دعوت بشود یا نشود.
- [آیا از نظر شما نقش قابل قبولی در آینده برای شاه وجود دارد؟]
- هرگز او نقشی ندارد.
- [نقش آتی شما در امور کشور چیست؟]
- من همان کسی که قبلاً بودم بعداً هم هستم. من مردم و حکومت را هدایت می‌کنم.
- [شما از بازسازی ایران و تأسیس جمهوری اسلامی صحبت کرده اید. برای ما مشکل است مقصود شما را درک کنیم. عملاً چگونه به این هدف دسترسی پیدا خواهید کرد؟ و زندگی مردم ایران چگونه عوض خواهد شد؟]
- قضیه، تغییر زندگی نیست؛ قضیه این است که تاکنون مردم تحت فشار شاه بودند و مملکت هم استقلال نداشته است. ما می‌خواهیم که مملکت را مستقل کنیم و به مردم هم آزادی بدهیم. و حکومت جمهوری اسلامی هم یک جمهوری است مثل سایر جمهوریها ولکن قانونش قانون اسلامی است.
- [بعضی از منتقدین ادعا می‌کنند که شما مسائل مدرن و پیچیده و مسائل جامعه صنعتی آینده ایران را - که به سوی صنعتی شدن می‌رود - به خوبی در نمی‌یابید و همچنین انتقاد می‌کنند که شما مدت زیادی از ایران دور بوده اید. به این انتقادات چگونه پاسخ می‌دهید؟]