- نفت هم می‌فروشیم و پول می‌گیریم؛ ارز می‌گیریم.
- [حضرتعالی به هیچ گونه حکومت بختیار را قبول نکردید؛ به چه دلیل؟]
- دولت بختیار غیرقانونی است؛ برای اینکه شاه و مجلسین هر دو غیرقانونی هستند. اما شاه؛ برای خاطر رفراندم ملت در تاسوعا و عاشورا؛ و اما مجلسیْن؛ برای اینکه به ملت اتکا ندارد و مجلسی بود که شاه وکلای او را تعیین کرده است.
- [آیا بزودی به ایران مراجعت خواهید کرد؟]
- این بستگی دارد به اینکه در چه مکانی بیشتر می‌توانم به ملت ایران خدمت کنم. اگر بدانم در بدترین نقطه جهان بهتر می‌توانم به ملت مظلوم ایران خدمت کنم دقیقه‌ای درنگ نمی‌کنم.