مصاحبه
زمان: 18 دی 1357 / 9 صفر 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: حکومت بختیار - اقلیتهای مذهبی
مصاحبه کننده: خبرنگار تلویزیون سوئیس
سؤال: [شاه اعلام کرده که بزودی از مملکت خارج خواهد شد و شورای سلطنتی تشکیل خواهد داد. آیا در چنین صورتی به ایران مراجعت خواهید کرد یا خیر؟]
جواب: رفتن به ایران تابع این است که احراز کنم که وجود من در ایران نافعتر است برای نهضت از اینجا؛ هر وقت احراز کنم خواهم رفت. اما رفتن شاه فقط منظور ما را عملی نمی‌کند؛ ما رژیم سلطنتی را غیرقانونی می‌دانیم و مردم با رفراندم خود او را ساقط کردند و رژیم باید از مکان غصبیش دست بردارد تا ملت حکومت اسلامی را ان شاء الله تأسیس کند.
- [براساس گزارشهایی که دریافت داشته ایم، شما با امریکایی‌ها، با هیأتی امریکایی- تماسهایی گرفته اید و احیاناً لیست کسانی که ممکن است در آینده حکومت بکنند به آنها داده اید؛ آیا این واقعیت دارد؟]
- خیر؛ ما هرگز با امریکایی‌ها تماسی نگرفته ایم.
- [حکومت بختیار را چگونه می‌بینید که فرموده اید غاصب است و غیر قانونی؟]
- حکومت بختیار متکی به شاه است که شاه سلطنتش غیرقانونی است و مردم او را با رفراندم خویش عزل کردند. از طرفی متکی است بر مجلسین که مجلسین قانونیت ندارد، برای اینکه منبعث از اراده ملت نیست.
- [سیاست (نظر) کلی شما راجع به اقلیتهای مذهبی در آینده چیست؟]
- اقلیتهای مذهبی در آینده آزاد هستند و در ایران در رفاه زندگی خواهند کرد، و ما با آنها با کمال انصاف و مطابق با قانون عمل خواهیم کرد. آنان برادران ایرانی ما هستند. آنان هم از شاه و دارودسته‌اش به تنگ آمده‌اند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>