- عراق زیر فشار ایران می‌خواست از فعالیتهای سیاسی و الهی من جلوگیری نماید و من که برایم مکان مطرح نبود، برای اینکه بتوانم به کشورم خدمت کنم، آنجا را می‌بایست ترک می‌گفتم.
- [با وجود بعضی قوانین اسلام مثل بهره و ... وضع بانکها - چه ملی و چه خارجی - چه می‌شود؟ در جمهوری اسلامی بانک چطور می‌تواند کار کند؟]
- بهره حرام است. باید نظام دیگری درست بشود.
- [من دیده‌ام که وضع کشاورزی در پانزده سال اخیر کاملاً مختل شده؛ آیا امکان دارد که دومرتبه عمران بشود؟]
- باید کارشناسهای ایران و مردم ایران راجع به این موضوع بسیار کوشش کنند، که این خرابیها رفع شود؛ و البته مدت طولانی می‌خواهد. بازسازی کشاورزی امری ضروری است که به این زودیها تحقق پیدا نمی‌کند.
- [امکان دارد؟]
- هر چیزی با کوشش امکان دارد.
- [گرفتن قانون اساسی - هفتاد سال پیش - برای ملت ایران یک پیروزی شناخته شده، با وجود اینکه هیچ وقت عمل نشده است. آیا امکان دارد همان قانون اساسی اصلاح بشود یا یک قانون اساسی جدید باید تدوین بشود؟]
- قانون اساسی باید مطالعه بشود. بعضی از چیزهایش که مخالف با اسلام است باید کنار گذاشته شود. البته این باید برای زندگی فعلی مناسب باشد. اصولاً قانون جدیدی را باید تدوین کنیم.
- [قوانین دیگر هم که در این پنجاه سال اجرا شده ممکن است بعضیهایش خوب باشد و بعضیهایش هم نه؟]
- اگر مخالف با اسلام نباشد تجدید نظر می‌شود و بعد تأیید، و اگر هم مخالف اسلام باشد کنار گذاشته می‌شود؛ و این در صورتی است که قانون اساسی جدیدی ارائه ندهیم؛ ولی اکنون مشغول تهیه قانون اساسی جدیدی هستیم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>