مصاحبه
زمان: 22 دی 1357 / 13 صفر 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: قانونی نبودن دولت ایران، نقش مذهب، احتمال کودتا
مصاحبه کننده: خبرنگار تلویزیون «آر. ای. آی» ایتالیا
سؤال: [چرا با دولت بختیار مخالف هستید؟ حکومتی را که شما می‌خواهید چیست؟]
جواب: حکومت بختیار غیرقانونی است. شاه او را تعیین کرده است و شاه خلاف قانون است. شاه نیست و مجلسین او را تأیید کرده‌اند. مجلسین ملی نیستند. بنابراین ما با او مخالف هستیم. آن حکومتی که ما اختیار می‌کنیم یک جمهوری است که متکی به آرای ملت است و قانون اساسی‌اش اسلام است.
- [شکل حکومت اسلامی شما در ایران چگونه است و نقش شما در آن چه خواهد بود؟]
- حکومت، جمهوری است مثل سایر جمهوریها؛ و احکام اسلام هم احکام مترقی و دموکراسی و پیشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق. و من هم نقشی در خود حکومت ندارم؛ همان نقش هدایت را دارم.
- [نقش غیر مذهبیها در حکومت آینده چیست؟ آیا دولتی متشکل از غیر مذهبیها خواهید داشت؟]
- دولت ما اسلامی است و از غیر مذهبیها در دولت راهی ندارند؛ چون رأی نمی‌آورند؛ چرا که جامعه، اسلامی است.
- [آیا شانسی برای کودتای نظامی در حال حاضر در ایران به نظر شما وجود دارد؟]
- احتمال کودتای نظامی می‌دهم ولیکن اینطور که یک شانسی داشته باشد و بتواند ملت را آرام کند، این احتمال نیست؛ بلکه من احتمال یک انفجار عظیمی می‌دهم که جلوگیری آن بسیار مشکل است. و من توصیه می‌کنم به کسانی که می‌خواهند این کودتا را بپا کنند- چه عاملین داخلی و چه عاملین خارجی- این کار را نکنند که هیچ نفعی به حال آنها ندارد. و من اشخاصی که در داخل در این فکر هستند می‌شناسم؛ به من معرفی شده‌اند و