آنها باید ملاحظه کنند که برای آنها بسیار خطرناک است. و امریکا هم اگر چنانچه دستی در این کار داشته باشد باید خودداری کند که اگر چنین چیزی بشود، ملت ایران از امریکا می‌داند و برای امریکا بسیار مضر است.
- [آیا با کشوری که به شاه اجازه اقامت دهد مخالفت خواهید کرد؟]
- خیر، مخالفت نمی‌کنیم لکن شاه را که باید محاکمه بشود، ممکن است از آن کشور بخواهیم. اگر چنانچه بعداً خواستند که تسلیم نکنند آن وقت یک فکری خواهیم کرد.
- [اخیراً شما نماینده دولت لیبی را به حضور پذیرفته اید. گفته می‌شود به شما کمک مالی کرده‌اند. آیا صحیح است؟ اگر صحیح نیست چه دلیلی دارید؟]
- نماینده لیبی آمده است اینجا لکن در مسائل دیگری با من صحبت کرده است و اصلاً صحبت مسائل مالی نشده است. نه لیبی و نه کشورهای دیگر به من کمک مالی نکرده‌اند و من احتیاج به کمک مالی ندارم. من با شاه با یک قلم و چند صفحه کاغذ مبارزه می‌کنم و اگر من یکوقت محتاج به کمکی باشم ملت من به من کمک خواهد داد.
- [چه موقعی شما به ایران مراجعت می‌کنید؟]
- احتمال می‌دهم که نزدیک شده باشد.