صورتی که مصلحتی در کار باشد اعلام می‌کنم و اگر چنانچه خیانتکاری در کار باشد با او مبارزه می‌کنم. لکن من در خود دولت هیچ نقشی ندارم.
- [آیا یک شورای علمای مذهبی خواهد بود که شما در رأس آن قرار بگیرید؟]
- بعد باید ببینم چه خواهد شد.
- [شما فکر می‌کنید در خارج از ایران مدت زیادی خواهید ماند؟]
- من هر وقت مصلحت دیدم برمی‌‌گردم.
- [حضرت آیت الله، چه موقع به فکرتان رسید که می‌توانید بر شاه غالب شوید؟]
- این امری است که نمی‌توانم دقیقاً بگویم. ولی مدتهاست که می‌دانم شاه رفتنی است. ولی این را هم نمی‌توانم دقیقاً بگویم.
- [مردم زیادی در دنیا فکر می‌کردند که شاه رمز ثبات است. حالا در آینده ایران بعد از رفتن شاه، مشکلترین مسئله شما چه خواهد بود؟]
- مشکلترین مسائل ما ترمیم خرابیهای شاه است و این ناثباتیهایی که او از هر جهت برای ما به ارث می‌گذارد. مسئله بیکاری، مسئله مسکن، مسئله کشاورزی، مسئله صنایع مونتاژ، مسائل کارخانه‌ها. باید ابتدا این مسائل به هم پاشیده را در طول این پنچاه سال ترمیم کنیم تا چرخ ایران به حرکت درآید؛ بعداً اصولاً باید یک اساس نو دیگری را پایه ریزی کرد.