احکام اسلام هم در او اجرا می‌شود. قانون اساسی همان قانون اسلام است و قانون اسلام مسبب آزادیها و دموکراسی حقیقی است و استقلال کشور را نیز تضمین می‌کند.
- [مطالبی کشف شده است در این مورد که نظرات حضرتعالی مخالف سایر مذاهب خصوصاً یهودیها و مسیحیان است. ممکن است نظرتان را راجع به سایر مذاهب چه داخل اسلام، چه خارج اسلام بیان کنید.]
- ما کراراً این مطلب را گفته ایم که اسلام نسبت به اقلیتهای مذهبی احترام قائل است و آنها در این مملکت ما آزادند و حتی حق رأی دارند، حق تعیین وکیل دارند. و آنچه گفته شده است که ما مخالف با آنها هستیم تبلیغاتی است که شاه به راه انداخته است. اسلام همیشه با آنها به طور مسالمت رفتار کرده است و حتماً زندگی آنها در حکومت اسلامی بهتر از الآنشان است.
- [در این نهضت، حضرتعالی که در خارج از ایران بوده اید، قدرت بی‌نهایت زیادی را کسب کرده اید. این قدرت بسیار بزرگ است و ما می‌خواستیم بدانیم که اگر در ایران بودید آیا همین قدرت را کسب می‌کردید؟]
- این قدرت مذهبی است و ما اگر ایران هم باشیم به عنوان یک نفر آدم مذهبی ما را می‌شناسند که خدمتگزار این مردم هستیم و فرقی نیست بین داخل و خارج.
- [محبوبیت شما حتی در بین کسانی است که به مذهب چندان علاقه نداشته‌اند و بیشتر تغییر و تبدیلات در مسائل اجتماعی را می‌خواستند. آیا فکر نمی‌کنید همین تبعید شما به خارج موجب شده که یک حالت رمزی به وجود بیاورد که آنها علاقه مند شوند؟]
- آنها هم که علاقه دارند علاقه ملی دارند. چون ما با مصالح ملی آنها موافق هستیم و کسانی که به کشور آنها خیانت کرده‌اند و استقلال آنها را از بین برده‌اند ما با آنها مخالفیم. در نهاد تمام ملت این مسائل هست، از این جهت با ما حتی قشرهای غیرمذهبی هم موافقند.
- [ابهاماتی در مورد نقش شما در آینده وجود دارد. ممکن است نقش خود را در آینده بفرمایید؟]
- من در آینده هم همین نقشی را که الآن دارم خواهم داشت. نقش هدایت، راهنمایی و در