نادر. اینها کوشش کرده‌اند، شاه کرده است، که ملتها را عقب نگه دارد. نیروی انسانی ما را به هدر بدهد. کوشش دارد قدرتهای بزرگ را بر ما مسلط کند، مخازن ما را به اجانب بدهد. به دشمنان اسلام، مثل اسرائیل، که بر ضد اسلام و مسلمین قیام کرده است، نفت می‌دهد. کوشش کرده است که حیثیت ملی ما را به باد بدهد، کوشش کرده است که احکام اسلام را یکی بعد از دیگری زیر پا بگذارد. اگر فرصت پیدا کند - که نخواهد کرد - به اسلام لطمه‌ای خواهد زد که به اسم بماند! تاریخ ارجمند اسلام را به [تاریخ‌] زرتشتیها تغییر داد و فشار ملت موجب شد که دست بردارد.
مصیبتهای ایران یکی - دو تا نیست که ذکر شوند، تاریخ آنها را مورخین ضبط می‌کنند، نسلهای بعدی متوجه مصیبتهای ما می‌شوند. لکن امروز ملت ایران بیدار شده است و یکسره در تمام شهرها و قرا و قصبات دست به تظاهرات زده است، یکدل و یکجهت سلطنت پهلوی و شاهنشاهی را سلب و محکوم کرده است، و حکومت عدل اسلامی را می‌خواهد. و ما هم به دنبال ملت این مقاصد را داریم و داشته ایم و از شما هم می‌خواهیم به ما کمک کنید. کمکهای تبلیغاتی و تظاهراتی که آنجا امکان دارد. در مساجد آنجا ذکر مصیبتهای ایران بشود، در محافل ذکر جرایم دولت ایران بشود، آنقدر کشتار شده است که نمی‌توانیم مطلع شویم تعداد را، که منعکس کنیم. قبرستانها آباد و خانه‌هایمان خراب شده.
از خداوند خواستاریم به این ملت و همه ملتهای اسلامی رحمت کند. و همه ما را از ستم و ظلم و استعمار خارج کند.
[خورشید احمد: ما پاکستانی‌ها با شما هستیم. حاضر به مبارزه شانه به شانه در کنار شما هستیم. در بسیج و ساختن افکار عمومی و حرکت سیاسی اطمینان می‌دهم که دولت را تحت حداکثر فشار لازم قرار بدهیم که پشتیبانی گذشته، از رژیم شاه دیگر نشود.
آیا به طور خاص کار دیگری می‌توان کرد که پیشنهاد گردد و ما عمل نماییم، به منظور بسط عملیات بیشتر؟ در طی دو ماه گذشته، هیأت حاکمه اکثراً انقلاب ایران را تقویت می‌کند و به هیچ وجه احساسی نسبت به شاه ندارد. «ضیاء» خودش آدم بدی نیست، تحت تأثیر قرار گرفته است. اگر ما خوب عمل‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>