کنیم اشکالی در دولت نخواهیم داشت.]
امام: بعد از اظهار تشکر، وظیفه مسلمین معاونت با هم است؛ وظیفه الهی است. رسالت است که با هم، هم صدا باشیم و اگر مسلمین با هم بودند ممکن نبود اجانب مسلط شوند. تماماً از تفرقه مسلمین است.
خداوند مسلمین را بیدار کند تا به وظایف اسلامی عمل کنند تا وحدت حفظ شود، تا در مقابل اجانب ایستادگی و قیام کنند و دست آنها از منابع و ثروت و ذخایر قطع شود. خداوند توفیق بدهد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>