هیچ گونه رابطه‌ای مضایقه نداریم. مخصوصاً روابط اقتصادی سالم که ما بتوانیم متقابلاً با استفاده از صنعت پیشرفته ژاپن، کشور خود را از صنعت مونتاژ و وابسته نجات دهیم و صنعتی متناسب با اقتصاد کشور ایجاد کنیم.
- [اگر فرانسه از تمدید تقاضای اقامت شما امتناع کند چه خواهید کرد؟]
- زمین خدا وسیع است.
- [کشورهای صنعتی، من جمله ژاپن دیر یا زود از کاهش صادرات نفت ایران رنج خواهند برد. آیا در مورد صادرات نفت در آینده تغییری پیش بینی می‌کنید؟]
- سالهاست که ملت ایران رنج صدور نفت خود را به نفع دیگران و به زیان خود تحمل کرده است و امروز هم به حق کسی تجاوز نکرده است؛ فقط اجازه نمی‌دهد که به حق او تجاوز شود و اگر این مقدار هم موجب رنج دیگران است مانعی ندارد. همین زمامداران کشورهای صنعتی بودند و هستند که منابع ملت ایران و بسیاری از ملل فقیر جهان را غارت می‌کنند، و در برابر چشمان پر از حسرت این مردم مظلوم از دولتها و زمامداران دست نشانده خائن حمایت می‌کنند و آنها را در این جنایت تشویق می‌کنند. ملت ایران هنوز جشنهای ضد ملی و ضد اسلامی 2500 ساله را فراموش نکرده است. کشورهای صنعتی چه موقع دلشان به حال ملت مظلوم ایران سوخت که امروز از آنان توقع دلسوزی دارند؟.