هیچ گونه رابطه‌ای مضایقه نداریم. مخصوصاً روابط اقتصادی سالم که ما بتوانیم متقابلاً با استفاده از صنعت پیشرفته ژاپن، کشور خود را از صنعت مونتاژ و وابسته نجات دهیم و صنعتی متناسب با اقتصاد کشور ایجاد کنیم.
- [اگر فرانسه از تمدید تقاضای اقامت شما امتناع کند چه خواهید کرد؟]
- زمین خدا وسیع است.
- [کشورهای صنعتی، من جمله ژاپن دیر یا زود از کاهش صادرات نفت ایران رنج خواهند برد. آیا در مورد صادرات نفت در آینده تغییری پیش بینی می‌کنید؟]
- سالهاست که ملت ایران رنج صدور نفت خود را به نفع دیگران و به زیان خود تحمل کرده است و امروز هم به حق کسی تجاوز نکرده است؛ فقط اجازه نمی‌دهد که به حق او تجاوز شود و اگر این مقدار هم موجب رنج دیگران است مانعی ندارد. همین زمامداران کشورهای صنعتی بودند و هستند که منابع ملت ایران و بسیاری از ملل فقیر جهان را غارت می‌کنند، و در برابر چشمان پر از حسرت این مردم مظلوم از دولتها و زمامداران دست نشانده خائن حمایت می‌کنند و آنها را در این جنایت تشویق می‌کنند. ملت ایران هنوز جشنهای ضد ملی و ضد اسلامی 2500 ساله را فراموش نکرده است. کشورهای صنعتی چه موقع دلشان به حال ملت مظلوم ایران سوخت که امروز از آنان توقع دلسوزی دارند؟.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>