اما مصالحه با رژیم یعنی خیانت به اسلام و همه مسلمین، و از این جهت در هیچ شرایطی مصالحه ممکن نیست. و اما در مورد برگشتن به ایران؛ هر زمانی که احساس کنم در داخل ایران بیشتر می‌توانم به ملتم خدمت کنم بی‌درنگ به آنجا خواهم رفت.
- [فکر می‌کنم در ایران فوراً رفُرمهایی باید صورت گیرد. اولویت با چه تغییراتی است؟]
- نه! اگر با تغییرات ظاهری کاری از پیش می‌رفت کار به اینجا نمی‌کشید. باید تغییرات اساسی داده شود.
- [اعتصاب عمومی زندگی روزمره را فلج کرده، سوخت در داخل هم پیدا نمی‌شود، برق قطع می‌شود، قیمت مواد غذایی بسرعت افزایش می‌یابد؛ از طرف دیگر به دلیل اخراج خارجیها ممکن است کشور به دلیل کمبود تکنیسین مجرب از پیشرفت باز بماند. فکر نمی‌کنید که ندای شما که مکرراً افزایش می‌یابد موجب رنج مردم ایران شود؟]
- بله، ملت ما می‌بایست پیش از آنکه خیانتکاران در مملکت ریشه بدوانند اقدام می‌کرد و ریشه‌های این درخت خبیث را نابود می‌ساخت ولی چون پنجاه سال است که سلسله پهلوی تا هر کجا که قدرت داشته‌اند، با حمایت اربابان خارجی خود، چنگال خود را در اندام این ملت مظلوم فرو برده‌اند، از این جهت قطع ریشه‌های پنجاه ساله این دودمان همراه با رنجهای فراوانی است که حکایت از ابعاد وسیع جنایت شاه و اربابانش می‌کند. و امروز که پرده از چهره وحشتناک این رژیم برداشته شده است و همه جهانیان ماهیت درندگی این دشمنان انسانیت را می‌بینند، اگر کسی کمترین تردیدی در لزوم مبارزه علیه آنها داشت امروز دیگر شک نمی‌کند که ملت ایران به هر قیمتی که شده باید چنین آدمکشان وحشی را نابود کند تا زمینه آینده را برای سعادت خود آماده سازد.
- [تا چه وقت به تحریم صدور نفت ادامه می‌دهید؟]
- ما از کارگران محروم و متدین و کارمندان محترم صنعت نفت خواسته ایم که تا سرنگونی شاه به اعتصاب خود ادامه دهند.
- [چه نوع روابطی با ژاپن برقرار خواهید کرد؟]
- در صورت رعایت مهمترین اصولی که به هیچ قیمتی آنها را از دست نمی‌دهیم، از
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>