است که اولاً صددرصد متکی به آرای ملت باشد؛ به شیوه‌ای که هر فرد ایرانی احساس کند که با رأی خود سرنوشت خود و کشور خود را می‌سازد. و چون اکثریت قاطع این ملت مسلمانند بدیهی است که باید موازین و قواعد اسلامی در همه زمینه‌ها رعایت شود. کسانی که سابقه خیانت دارند و برخلاف معیارهای اسلامی ثروت اندوزی کرده‌اند، تجاوز به حقوق دیگران کرده‌اند، حق دخالت در این حکومت را ندارند. و ما امیدواریم که ایران اولین کشوری باشد که به چنین حکومتی دست می‌یابد. حکومتی که کوچکترین فرد ایرانی بتواند آزادانه و بدون وجود کمترین خطر به بالاترین مقام حکومتی انتقاد کند و از او در مورد اعمالش توضیح بخواهد. حکومتی که پول و ارزشهای پوچی که به وسیله پول ساخته می‌شود، سرنوشت این حکومت را تعیین نکند بلکه ارزشهای عالی اسلامی حاکم باشد.
- [روابط خارجی شما چگونه خواهد بود؟ آیا تصور می‌کنید نفت در این مورد حربه مؤثری است؟ چگونه از آن استفاده خواهید کرد؟]
- ما برای اولین بار نشان خواهیم داد که نه تنها در روابط خارجی به زیان ملت خود هیچ گونه رابطه و قراردادی را امضا نمی‌کنیم بلکه هیچ گاه به زیان سایر ملتها و به قیمت تجاوز به حقوق آنها، هر چند به نفع ملت ایران باشد، رابطه‌ای برقرار نمی‌کنیم. ما همچنان که مخازن خود را از غارت بیگانگان حفظ می‌کنیم هیچ گاه به ثروتهای دیگران ولو به نفع ملت خود تجاوز نمی‌کنیم. موازین اسلامی اجازه تجاوز به هیچ انسانی را نمی‌دهد، خواه از افراد ملت ما باشد یا از سایر ملتها. و نفت را هرگز حربه‌ای برای کوبیدن دیگران نمی‌سازیم ولی از هدر رفتن آن هم جلوگیری می‌کنیم. و آنهایی که امروز از نهضت ملت ایران حمایت می‌کنند فردا از دیگران اولویت دارند.
- [می‌خواهید چه کسی ایران را رهبری کند؟ در چه شرایطی حاضر به مصالحه با رژیم فعلی هستید؟ به چه شرطی به ایران برخواهید گشت؟]
- کسانی باید ایران را رهبری کنند که کاردان و امین و صددرصد مورد اعتماد ملت و متکی به آرای آنها باشند و شایستگی آنها را ملت برحسب ضوابط اسلامی احراز کرده باشد. و