مصاحبه
زمان: 24 دی 1357 / 15 صفر 1399 (1)
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: ویژگیهای حکومت اسلامی - سیاست خارجی نظام اسلامی
مصاحبه کننده: خبرنگار روزنامه «لیبرال» چاپ توکیو و اوزاکا
سؤال: [شما می‌خواهید در ایران حکومت اسلامی برقرار کنید که تصویر چنین حکومتی برای ما روشن نیست. به طور روشن بگویید چنین حکومتی چگونه است؟ آیا حکومت نمونه‌ای به عنوان مثال وجود دارد که بتوانید ذکر کنید؟]
جواب: من تصور نمی‌کنم وقتی ملتی فریاد اعتراضش علیه اختناق و خفقان، علیه دیکتاتوری و استبداد بلند شده و خواستار آزادی است و یا هنگامی که فقر اقتصادی همه جای کشور را گرفته است و در کنار ثروتهای افسانه‌ای گروهی بسیار کم، اکثریت سی و چند میلیون ایرانی با محرومیتهای مختلف دست به گریبان است و خواستار از میان رفتن فقر و تقسیم عادلانه ثروت [است‌]، و یا فساد اخلاق و اشاعه فحشا و از بین رفتن همه ارزشهای معنوی اسلامی را می‌بیند و خواستار تشکیل جامعه‌ای است که ملاک امتیاز در آن جامعه، تقوا و صداقت و درستی و امانت در کار باشد، و یا وابستگی کشور را به بیگانه می‌بیند و در نتیجه عدم استقلال خود را که نمی‌تواند برای سرنوشت خود تصمیم بگیرد و آن را تعیین کند، و تمام اینها نمونه‌اش این است که امروز تمامی ملت یکپارچه می‌گوید ما شاه را نمی‌خواهیم ولی رئیس جمهوری امریکا علناً از او حمایت می‌کند و توسط مستشاران امریکایی در ایران، ارتش را مجبور می‌کند که شاه را حفظ کنند و ملت را قتل عام نمایند؛ چون نسبت به این دخالت اجانب به خاطر غارت کشور اعتراض می‌کند و خواستار استقلال مملکت است و برای تحقق این خواسته‌ها شعار حکومت اسلامی سر می‌دهد، من تصور نمی‌کنم که ابهامی در خواسته‌اش باشد. حکومت اسلامی حکومتی‌