است، قلم هیچ کدام به بزرگی قلم خود ایشان نیست! شمایی که می‌گویید ما این خائنها را می‌گیریم، خوب رأس خائنها ایشان هستند. اگر خائن نمی‌دانید شما، همه ملت می‌دانند که خلاف می‌گویید و اگر خائن می‌دانید شما و همه ملت می‌دانند که مبعوث از طرف خائنید، مبعوث از طرف خائن یا کنار برود، خودش کنار برود - خوب مردم که کنارش می‌کنند - یا خودش زود عاقل باشد و کنار برود؛ یا خائن است.
نقشه امریکا
این یک نقشه بوده است که یک دولتی بیاورند که وعده به مردم بدهد ما محاکمه می‌کنیم اینها را! ما اوقاف را برمی‌‌گردانیم به علما! علما چه احتیاجی به اوقاف دارند که می‌خواهی رشوه بدهی به علما! علما احتیاج به اوقاف دارند؟ علما اگر اوقاف را به دست بیاورند می‌دهند به آنهایی که بر آنها وقف شده است، به صاحبان وقف می‌دهند. تو با این کلمه می‌خواهی علما را بازی بدهی که ما اوقاف را برمی‌‌گردانیم به علما! ما ساواک را منحلش می‌کنیم، یک «اداره اطلاعات» درست می‌کنیم! یعنی این عبارت را برمی‌‌داریم، آن عبارت را جایش می‌گذاریم! کلمه «ساواک» را برمی‌‌داریم، کلمه دیگری می‌گذاریم و مطالبْ همان مطالب! من حتی باور نکردم که این دزدهایی که گرفتند - و الآن به خیال خودشان توی محبس [اند] ولی شاید به حَسَب واقع یک جای خیلی خوبی برایشان هم باشد - من تا حالا باز باورم نیامده که این شرکای شاه را، شریک جرمهای شاه را، اینها به قاعده بخواهند حبسشان کنند و به قاعده بخواهند از ایشان چه؛ ولو بعید نیست - خوب شاه این کاره است - بعید نیست؛ لکن باز من باور نکردم که اینهایی که پانزده سال شریک جرم بودند، مثل نخست وزیر سابق (1) و رئیس امنیت سابق (2) که از رفقای شاه بودند و رفقای جرم شاه بودند، اینها را بخواهند واقعاً محاکمه کنند و قضیه محاکمه باشد. این هم مثل همه حرفهایشان است که «اصلاحات» می‌خواهند بکنند! مثل اصلاحاتی است که‌