بنابراین، این نقشه‌شان که بخواهند دولت را یک دولتی حساب بکنند و یک مشروعیتی به آن بدهند، این پیش ملت ایران به جایی نمی‌رسد. و ملت ایران باید تظاهر کنند بر ضداین دولت، و بر آنها لازم است که برخلاف این دولت مثل دولتهای سابق قیام کنند و تظاهرات بکنند و این دولت را ساقط کنند؛ چنانچه ساقط است و این دولتی نیست که بتواند آرامش را در مردم ایجاد کند. مردمی که در مقابل دولت نظامی ایستادند و در مقابل حکومت نظامی ایستادند، در مقابل یک دولتی که این نحوه است دیگر نمی‌نشینند و معطل بشوند که این چه می‌کند.
وعده‌هایی که این دولت داده است مثل وعده‌هایی است که دولتهای سابق داده‌اند. دولت سابق - یعنی اسبق (1) - خیلی وعده‌ها داد. وعده صلح داد و با تفنگ و مسلسل این صلح را می‌خواست برقرار کند! این هم وعده این را می‌دهد که ما اشخاصی که استفاده غیرمشروع کردند محاکمه می‌کنیم. ما از ایشان می‌پرسیم که خوب شاه چطور؟ شاه این اموالی را که الآن دارد، این اموالی را که به خارج منتقل کرده است، اینها همه مشروع است یا استفاده غیرمشروع است؟ اگر استفاده مشروع شما می‌دانید، خود شما هم مجرمتر از همه مجرمها هستید و تا دیروز هم این را نمی‌گفتید، امروز شروع کردید. و اگر غیرمشروع می‌دانید، شاه را مجرم می‌دانید. به اقرار شما شاهْ مجرم است، یک شخصی است که استفاده‌هایی از ملت کرده، دزدیهایی از ملت کرده و غارتگریهایی کرده است و خیانت به ملت کرده است؛ و شاه به حَسَب قوانین اگر خائن باشد شاه نیست. بنابراین شما مُقرِّ به این هستید که از طرف شاهی مبعوث شدید که خائن به مملکت است و اموال مملکت را چپاول کرده است! خوب شما وعده می‌دهید که من محاکمه می‌کنم این اشخاصی که خیانت کرده‌اند؛ خوب شاه را بگیرید! شما که همچو قدرتی دارید شاه را بگیرید، نگذارید فرار کند؛ محاکمه کنید، اموال مردم را از او بگیرید. هیچ یک از این دزدهایی که اسمشان ثبت شده است در آن ورقه‌ای که بانکْ یک جزئی آن را ابراز کرده‌