سخنرانی
زمان: 24 دی 1357 / 15 صفر 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: حمایت امریکا از بختیار - نقش ارتش - ضرورت آمادگی مردم
حضار: دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
حمایت امریکا از دولت به منظور حفظ رژیم
حالا که امریکا پوسیدگی شاه را فهمیده و - به اصطلاح - آنقدر شور بوده است که خان هم فهمیده است! حالا راه‌های دیگر را پیش گرفته. تا حالا تأیید از شاه می‌کرد و پشتیبانی از شاه را اعلام می‌کرد، اخیراً پشتیبانی از دولت را اعلام کردند و می‌خواهد از راه پشتیبانی از دولتْ رژیم را حفظ کند؛ و بالاخره خیال دارند که اینها همین نوکر کهنه را برگردانند که مردم را آرام کنند- به خیال خودشان؛ شاه را ببرند و بعد، بعد از یک مدتی، دوباره او را برگردانند با یک زور بیشتر و با یک درندگی بالاتر.
دولت غیر قانونی
اینها یکی از راه‌هایشان این است که این دولت (1) را پشتیبانی کنند؛ و ما قبلاً هم گفتیم - حالا هم می‌گوییم - که این دولت به تعیین شاه آمده است و شاه به حَسَب رفراندمی که شد (2) قانونیت ندارد و غاصب است و یاغی است و شاه نیست؛ بنابراین دولتی که به تعیین او آمده باشد قانونی نیست. و به پشتیبانی از مجلسیْن آمده است، مجلسیْن هم از باب اینکه برگزیده ملت نیستند و ملت اصلاً از این وکلا اطلاعی ندارد و آنها را تعیین نکرده است، مجلسیْن هم قانونی نیستند و دولت برگزیده مجلسیْن هم نمی‌تواند قانونی باشد.