اینها را، از بین ببرند، ببینند که ملت با اینها خوب است، دوست است، برادر است، و اینها مقاماتشان محفوظ است و کارشان هم همان طوری بوده است که هست به استثنای تعدیاتی که به آنها می‌شده و می‌کردند و کارشناسهای امریکا به آنها تحمیل می‌کرده؛ هیچ آن تحمیلات دیگر نیست و مستقل می‌شود ارتش، می‌شود ارتش ملی نه ارتش امریکایی. یک ارتش ملی می‌شود که مال ملت است؛ ملت آنها را می‌خواهد، آنها هم ملت را می‌خواهند. آن هم یک راهی بوده است که اینها چه می‌کنند.
کودتای نظامی غیر خشن!
یک راه سومی هم احتمال می‌رود باشد. و آن این است که یک کودتای نظامی غیر خشن بکنند؛ یعنی یک کودتای نظامی بکنند و شروع کنند به سالوسی. در عین حالی که کودتا نظامی است شروع کنند به سالوسی. شاه را اگر هست بگیرند بکشند او را، او را ردش کنند، اموال شاه را بگویند می‌دهیم به ملت، اذانها را توی مَأْذَنه‌ها بلند کنند - عرض بکنم که - مجالس دعا و اینها را راه بیندازند! این هم یک راهی است که با سالوسی بخواهند این ملت را بازی بدهند و امریکا را - تسلطش را - بر ما حفظ کنند. و اگر شاه هم محفوظ ماند، بعد از اینکه آتش خاموش شد، یا برگردانند یا یک مهره دیگر به جای او کارهای او را انجام بدهد، یعنی نوکر امریکا باشد و باز همان بساط که نفت را ببرند و پایگاه برایشان درست بکنند، منافع ملت را از بین ببرند.
آمادگی ملت برای خنثی نمودن توطئه‌ها
ملت این را هم باید ملتفت باشد که همه این نقشه‌ها که احتمال می‌رود پیش بیاید، باید مهیا و مجهز باشد ملت برای جواب گفتن از این، برای خنثی کردن این شیطنتها. و ملت نترسد از هیچ چیز. الآن، الآن ملت به جایی رسیده که توجه تمام دنیا را به خودش جلب کرده؛ یک آبرویی ملت ایران در دنیا تحصیل کرده. من توجه دارم که از همه اطراف دارند ثنای اینها را می‌گویند، و به من می‌فرستند و پیش من می‌فرستند. از هر جا که ملاحظه می‌کنید؛ از امریکا گرفته تا دولتهای عربی تا سایر دوَل. این مسائل پیش آنها
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>