ارتشیها بگویند ملت می‌خواهند شما را بکشند، ارتشیها را در مقابل اینها وادارند. این دسته هم از خودشان است. حالا به صورت بیایند، مردم بازی بخورند از اینها و دنبال کنند اینها را، آنها غیبشان بزند و مردم را به مسلسل ببندند و کشتار زیاد بکنند. یک نقشه آخری است این - تقریباً - که به این صورت مردم را قتل عام کنند که به اسم اینکه اگر شاه برود، ملت ارتش را خواهد از بین برد و همه صاحب منصبها را خواهد قتل عام کرد! مردمی را که خودشان تهیه کرده‌اند، اشراری را که خودشان تهیه کرده‌اند، از کماندوها و از کولی‌ها و از اینجاهایی که دارند و مزدورهایی که دارند، یک عده‌ای را تحریک کنند بیاورند که اینها هجوم کنند طرف شهربانیها و طرف پایگاهها و ستادها و طرف اینها هجوم کنند، به آنها بگویند که، به آنهایی که بی‌اطلاعند بگویند که اعلیحضرت که رفت، ملت می‌خواهد شما را قتل عام کند. خوب آنها می‌خواهند از خودشان دفاع کنند، و دفاع آنها را مشروع کنند در دنیا که اینها خوب، می‌خواستند بکشند آنها را، خوب دفاع کردند از خودشان. یک کشتار عظیمی بکنند به عنوان دفاع از جان خودشان که ملت می‌خواهند آنها را بکشند. و لهذا ما به ملت هشدار دادیم که توجه به این معنا داشته باشند و به سربازخانه‌ها و به صاحب منصبها و به افسرها [ی‌] جوان و سایرین، که متوجه این توطئه باشند. این محتمل است، متوجه این توطئه باشند و گول نخورند. صاحب منصبها و افسرها و سربازها و ارتشیها خیال نکنند، یا شهربانیها، همه، ژاندارمریها، خیال نکنند که ملت با اینها دشمن است؛ ملت با آن مردکه دشمن بود، آن هم رفت. می‌رود ان شاء الله. ملت نه با ژاندارمری مخالف است، نه با شهربانی مخالف است، نه با هیچ کدام از اینها. نه با ارتشی مخالف است، نه با نظامیها مخالف است- اینها همه از خود ملت هستند، ملت هم از آنها. این را ملتفت باشند که یک نقشه‌ای است که از طرف شیاطین کشیده شده است که دو قشر از ملت را به‌روی هم وادار کنند و برادرکشی راه بیندازند؛ یعنی قشر صاحب منصب و افسر و - عرض می‌کنم - اینها را، و سربازها را گول بزنند به اینکه ملت به شما حمله کرده، و حال اینکه اینها از خود اینها بوده [اند]. اگر یک همچو کاری کرد [ند] این صاحب منصبها و افسرها، این بزرگترها که وادار کردند مردم را اینطور بکشند، بکشند
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>